Předmět: Pokročilé databázové systémy

« Zpět
Název předmětu Pokročilé databázové systémy
Kód předmětu KIN/PDS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zádová Vladimíra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Databázová technologie v současných IS. RMD z pohledu současných IS. 2. Datové sklady (DW). OLAP, dolování dat, ETL. 3. Architektura DW. Datová tržiště, operativní úložiště dat, dočasná úložiště dat. 4. Multidimenzionální modelování DW. Modely datového skladu. 5. Problematika návrhu DW. Proces budování DW. 6. Objektovost v databázích. SQL a objekty. 7. Databáze a XML. 8. - 9. Nové trendy v databázových systémech. Cvičení Zaměření na látku probíranou o přednáškách

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na nové trendy v databázových systémech pro oblast faktografických i dokumentografických informačních systémů- datové sklady, oblast objektových a objektově-relačních databází, XML databází. Primárně je kurz zaměřen na dimenzionální modelování datového skladu. Předmět navazuje na předmět Databázové systémy.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získají znalosti a zkušenosti v návrhu datových skladů a OLAP analýzy, dále získají přehled v oblasti objektově-relačních databází, XML databází a nových trendech v oblasti databázových technologií.
Předpoklady
Znalosti a praktické zkušenosti v oblasti návrhu databází a práce s nimi (zejména databázové systémy založené na relačním databázovém modelu).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

1. Aktivní účast na cvičeních (80%) 2. Zpracování a prezentace vybraných témat 3. Zkouška (min. 70%): a) písemná část (60minut) b) ústní část - diskuse vybraných témat
Doporučená literatura
 • CONNOLLY, T., BEGG C. Database Systems : A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 5th Edition. Addison Wesley, 2009. ISBN 0321523067.
 • HOLUBOVÁ, I., KOSEK, J., MINAŘÍK ,K.,NOVÁK, D. Big Data a NoSQL databáze.. Grada Praha, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.
 • KIMBALL, R., ROSS, M. The Data warehouse lifecycle toolkit : [practical techniques for building data warehouse and business intelligence systems], 2nd edition. Wiley Publishing,, 2008. ISBN 978-0-470-14977-5.
 • LOSHIN, D. Big Data Analytics: From Strategic Planning to Enterprise Integration with Tools, Techniques, NoSQL, and Graph. 1st ed.. Waltham: Morgan Kaufmann, 2013. ISBN ISBN 978-0-12-417.
 • MAYER-SCHÖNBERGER, V., K. CUKIER, K. Big Data. 1. vyd.. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4119-9.
 • MLÝNKOVÁ, I., POKORNÝ, J., RICHTA, K., TOMAN, K., TOMAN, J.978-80-247-2725-7. XML technologie. Principy a aplikace v praxi. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.
 • NOVOTNÝ, O., POUR, J., SLÁNSKÝ, J. Business Inteligence. 1.vyd.. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1094-3.
 • POKORNÝ, J. , VALENTA, M. Databázové systémy. 1. vyd.. Praha: Česká technika, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.
 • POKORNÝ, J. Dotazovací jazyky. Karolinum, Praha, 2007. ISBN 978-80-2460-497-8.
 • POUR, J., MARYŠKA, J., NOVOTNÝ, J. Business Intelligence v podnikové praxi. Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-065-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní