Předmět: Multimediální technologie

« Zpět
Název předmětu Multimediální technologie
Kód předmětu KIN/UMT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Rastrová grafika - shrnutí, opakování, teoretické aspekty a jejich vliv na praktické využití 2. Vektorová grafika - shrnutí, opakování, teoretické aspekty a jejich vliv na praktické využití 3. Porovnání a kombinace rastrových a vektorových formátů, praktické příklady a ekonomické zhodnocení 4. Animace - principy, techniky, praktické využití, interaktivita 5. 3D grafika - společné vlastnosti s rastrovou a vektorovou grafikou, teoretické základy 6. 3D animace - srovnání s 2D animací, specifika výstupu 3D grafiky, realtime výstup a rendering. 7. Digitální video - prinicpy, formáty, historický vývoj 8. Digitální video - akviziční technika 9. Digitální video - prezentační technika 10. Digitální video - editace, postprodukce a archivace 11. Zvuk - charakteristika, formáty, historický vývoj 12. Zvuk - akviziční a prezentační technika 13. Multimédia - kombinace médií a optimalizace pro různá prostředí, hypermédia 14. Multimédia - interaktivní prvky multimédií Cvičení: 1. Rastrová grafika - opakování poznatků, pokročilé úpravy 2. Rastrová grafika - pokročilé kreativní nástroje, optimalizace formátů 3. Vektorová grafika a její využítí v závislosti na charakteristikách prostředí 4. Efektivní kombinace vektorových a rastrových grafických formátů 5. 3D grafika - základní modelovací techniky, primitivy, nastavení pracovního prostředí 6. 3D grafika - pokočilé techniky, textury, nastavení výstupních parametrů, rendering 7. 3D grafika - animace, fyzikální modely, kombinace 2D a 3D grafiky 8. Digitální video - zdroje, prezentační technika, softwarové vybavení 9. Digitální video - základní editace 10. Digitální video - kombinace médií, pokročilé efekty a kreativní nástroje 11. Digitální video - akviziční technika, parametry a příslušenství 12. Zvuk - akvziční technika, porovnání editace a přímé tvorby zvuku 13. Animace - základní techniky a prinicpy 14. Interaktivní prvky multimédií - Adobe Flash

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit i rozšířit u studentů znalosti získané v kurzu Základy multimédií. Rozšíření se týká oblasti akvizice, zpracování a prezentace videa a zvuku. Prohloubení znalostí je zaměřeno zejména na teoretické základy fungování multimediálních technologií a praktické dovednosti při ovládání akviziční i prezentační techniky. Důraz je rovněž kladen na ekonomickou stránku prolematiky tvorby a využití multimédií v komerční praxi.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem, možnost pokračování ve studiu předmětu Multimediální aplikace.
Předpoklady
absolvování předmětu Základy multimédií, základy zpracování rastrové grafiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

aktivní účast na cvičení min. 80%, teoretická práce na zadané téma a prezentace, obhájení výsledků řešení zadaného praktického projektu, úspěšné absolvování testu z teoretické části předmětu min. 60%, ústní zkouška z teoretických znalostí min. 60%e
Doporučená literatura
 • oXy Online s.r.o. TV Freak,Příbram 1998 - 2008 [online]. ISBN 1213-0818.
 • AMBROSE, G.; HARRIS, P. Typografie - Grafický design.. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2967-8.
 • Česko. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).. Praha: Sbírka zákonů České republiky, 2000.
 • DABNER, David, Sandra STEWART a Eric ZEMPOL. Škola grafického designu: principy a praxe grafiky. Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-894-1.
 • MATOUŠEK, J.; JIRÁSEK, O. Natáčíme a upravujeme video na počítači.. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1651-7.
 • SAVAGE, T.; VOGEL, K. An introduction to digital multimedia.. London: Jones and Bartlett Publisher, 2009. ISBN 978-0-7637-5052-7.
 • TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-1784-2.
 • VAUGHAN, T. Multimedia ? Making it work.. New York: McGraw-Hill Companies, 2008. ISBN 978-0-07-226451-7.
 • VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky.. Praha: Muzikus, 2008. ISBN 80-86253-05-8.
 • WEISE, M.; WEYNAND, D. How video works.. Oxford: Focal Press, 2007. ISBN 978-0-240-80933-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní