Předmět: Diplomová práce I

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce I
Kód předmětu KMG/DP1PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncipování zadání - hlavní náplň diplomové práce. 2. Vztah vedoucího diplomové práce, konzultanta diplomové práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí diplomové práce. 4. Metody zpracování diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení diplomové práce v rámci studijního programu. Diplomant diskutuje řešené téma s vedoucím práce a konzultantem, je systematicky veden ke správnému řešení zadaného tématu diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Tvorba diplomové práce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou a konzultantem. Písemný návrh jedné třetiny diplomové práce včetně návrhu power pointové presentace. Veřejná obhajoba osnovy diplomové práce. Zápočet.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996.
  • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
  • ČSN ISO 7144. Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.
  • Směrnice děkana č. 3/2017. Závěrečné /diplomové či bakalářské/ práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci.
  • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE v Praze, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní