Předmět: Evropské obchodní právo

« Zpět
Název předmětu Evropské obchodní právo
Kód předmětu KMG/EVOP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Poláček Bohumil, doc. JUDr. Ing. Ph.D., MBA, LLM
  • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Evropské právo - pojem, předmět, systém 2. Vnější obchodní vztahy EU 3. Evropské obchodní právo v systému evropského práva. 4. Evropské mezinárodní právo soukromé. 5. Prameny evropského obchodního práva a jejich vztah k právu vnitrostátnímu. 6. Subjekty obchodního práva v evropském právu. Volný pohyb osob. 7. Svoboda podnikání a výkonu povolání. 8. Obchodní společnosti v evropském právu. 9. Obchodní zastoupení v evropském právu. 10. Smluvní právo EU. 11. Veřejné zakázky v právu EU. 12. Mezinárodní kupní smlouva. Volný pohyb zboží. 13. Odpovědnostní právní vztahy v evropském obchodním právu. 14. Volný pohyb služeb. 15. Volný pohyb kapitálu a plateb. 16. Soutěžní právo v EU. Ochrana hospodářské soutěže. Právo nekalé soutěže. 17. Právo průmyslového vlastnictví. 18. Procesní právo v EU. Řešení sporů v mezinárodním

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získat základní znalosti a souvislosti v oblasti obchodního práva v evropském kontextu.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži - vyhláška č. 176/1964 Sb..
  • Rozehnalová, N., Týč, V. Novotná, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Masarykova univerzita Brno, 1998. ISBN 80-210-1867-4.
  • TICHÝ, L., aj. Evropské právo.. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-546-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní