Předmět: Etika ve veřejné správě

« Zpět
Název předmětu Etika ve veřejné správě
Kód předmětu KMG/EVS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vávrová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška (témata): 1. Etika, vymezení základních kategorií a pojmů. 2. Etické teorie. 3. Etika v praxi veřejné správy, morální standardy a etické hodnoty, veřejný zájem. 4. Etické myšlení a rozhodování, modely etického rozhodování, veřejní úředníci a jejich rozhodování. 5. Etické problémy a konflikty, etické chování, principy, diskrece a odpovědnost ve veřejném sektoru. 6. Organizační kultura a předpoklady integrace etiky do veřejného sektoru. 7. Etický kodex zaměstnanců veřejné správy. Semináře (témata): 1.Úvod, podmínky pro získání zápočtu a ke zkoušce, potřeba etiky v praxi. 2.Osvojení si významu základních etických kategorií a pojmů. 3.Etické teorie - základní myšlenky a učení. 4.Případové studie - řešení etických problémů. 5.Příklady etických konfliktů a problémů ve veřejné správě. 6.Etické kodexy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poukázat na význam etiky pro pracovníky veřejné správy, seznámit studenty se základními pojmy, historií etiky a teoriemi, stimulovat studenty k uvažování o etických problémech, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v souvislosti s rozhodováním a řešením problémů ve veřejné správě vzhledem k etickým kritériím a přispět tak k formování etických hodnot jednotlivce.
Orientace v daném oboru
Předpoklady
Základní ekonomické znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Podmínkou pro získání zápočtu je vypracování semestrální práce a její obhajoba. Zadání semestrální práce je specifikováno na semináři. Může být individuální nebo skupinové. Zkouška: Písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • DOLISTA, J. a R. JEŽEK. Etika zaměstnance veřejné správy.. České Budějovice: Vysoká škola evropských studií, o.p.s.,, 2006. ISBN 80-86708-20-9.
 • DYTRT, Z. a kol. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6.
 • DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1589-9.
 • GEFERT, R. Etika vo verejnej správe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafánika, 2010. ISBN 978-80-7097-826-9.
 • PUTNOVÁ, A. a P. SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.
 • STÝBLO, J. Management současný a budoucí. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-67-2.
 • VANĚK, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. ISBN 80-86861-54-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní