Předmět: Chemicko-textilní rozbory

« Zpět
Název předmětu Chemicko-textilní rozbory
Kód předmětu KMI/CHR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
  • Průšová Mária, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Uplatnění analytických metod při vstupní kontrole surovin, kontrole výroby a identifikací závad. 2. Stanovení příměsí na vláknech. 3. Důkazy poškození celulózových vláken I 4. Důkazy poškození celulózových vláken II 5. Důkazy poškození proteinových vláken. 6. Důkazy poškození polyamidových ad. syntetických vláken. 7. Důkazy poškození polyesterových vláken. Stupeň fixace. 8. Analýzy textilních přípravků. 9. Analýzy šlicht a aditiv, apretů. 10. Analýzy barviv. Barvicí testy. 11. Stálosti vybarvení. 12. Kvantitativní analýza směsí vláken I. 13. Kvantitativní analýza směsí vláken II. 14. Určování účinku úpravnických přípravků. Laboratorní cvičení: 1. Analýza směsí vláken 1.1 Určení kvalitativního složení směsových textilií 1.2 Kvantitativní rozbor vlákenných směsí 2.1 Posouzení dispergační účinnosti vůči pigmentům vysráženým z lázně 2.2 Jodová sorpce na PAD vláknech 2.3 Stanovení stupně mercerace pomocí baryového čísla 3.1 Kvalitativní určení šlichet a apretů 3.2 Test na zmýdelnitelné oleje 3.3 Špikovací olej 3.4 Kvalitativní důkazy Fe a Cu na tkanině 3.5 Kvantitativní analýza vypratelných šlichet pomocí Abbéova refraktometru 4.1 Důkaz depolymerace PAD vláken barvicím testem 4.2 Stupeň zesíťování cel. vláken pomocí kritické rozpouštěcí koncentrace 4.3 Důkazy hydrocelulózy, Cu-číslo 4.4 Bílkovinné zbytky na celulózových vláknech 5.1 Extrakční stanovení obsahu lipidu (tuku) ve vlně, rendement 5.2 Špičkovitost vlny 6.1 Rozlišení a stálosti vybarvení sirnými, kypovými a přímými barvivy 6.2 Určení koloristické třídy barviva 7.1 Stanovení pH vodného výluhu 8. Stanovení chemických konstant tuků 8.1 Číslo kyselosti 8.2 Číslo zmýdelnění 8.3 Esterové číslo 9.1 Stanovení obsahu glukózy na bavlně jodometrickou metodou 9.2 Stanovení jemnosti disperze kapkovou zkouškou 10.1 Kvantitativní určení šlichty 10.2 Hodnocení odpěňovacího efektu 10.3 Dithioničitan sodný 11.1 Stanovení dusíku na textilii Kjeldahlovou metodou 11.2 Zkouška na dusík 11.3 Zkouška na tzv. rybí zápach 12. Stanovení střední molekulové hmotnosti polymeru viskozimetricky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Určování chemického ad. poškození a kvalitativních anomálií u hlavních druhů vláken. Analýzy příměsí, šlichet a apretů na vláknech. Určování druhů a účinnosti pomocných a úpravnických prostředků. Identifikace barviv v substanci a na vlákně. Egalizační ad. koloristické testy. Stálosti vybarvení.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
  • CARR,C. Chemistry of Textile Industry. Blackie, 1995.
  • GRALIŃSKI,M. Chemicko-technické textilní rozbory. SNTL, Praha, 1967.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní