Předmět: Německý jazyk - vyšší úroveň

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk - vyšší úroveň
Kód předmětu KNJ/NJ1LK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čeřovská Martina, Mgr. Ph.D.
  • Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Komplexní rozvoj řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) a jazykových prostředků (přednostně slovní zásoba, gramatika výslovnost), které vedou k dosažení cílové referenční úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student skládá zkoušku na jazykové úrovni B2 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a na úrovni B1 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit. Student prezentuje zvolené téma a tím prokáže dovednost srozumitelně se vyjadřovat a adekvátně reagovat na dotazy týkající se pojednáváného tématu.
Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
zápis bez omezení

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta

- účást na seminářích- absolování testů v průběhu studia- vypracování prezentací- vypracování seminární práce
Doporučená literatura
  • Kettnerová, D. - Tesařová, L. (2007): Deutsch eins, zwei 2. Plzeň.
  • Nekolová, V. Ruština nejen pro samouky. Praha 2002.. Praha, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní