Předmět: Německý jazyk - vyšší uroveň

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk - vyšší uroveň
Kód předmětu KNJ/NJ1ZK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mašková Ludmila, Mgr.
  • Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Komplexní rozvoj řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) a jazykových prostředků (přednostně slovní zásoba, gramatika výslovnost), které vedou k dosažení cílové referenční úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (B1) Témata: 1.-3. týden: Leute heute 4.-5. týden: Wohnwelten 6.-8. týden: Wie geht´s denn so? 9.-11. týdenViel Spaß! 12.-13. týden: Alles will gelernt sein 14. týden: zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student prokáže výstupní jazykovou úroveň B1 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a úroveň B1 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit.
Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
zápis bez omezení

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta

úspěšné absolvování zápočtového testu
Doporučená literatura
  • Koithan, U., Shcmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R. Aspekte neu Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch B1 plus.. Stuttgart, 2017. ISBN 978-3-12-605016-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní