Předmět: Malé a střední podnikání

« Zpět
Název předmětu Malé a střední podnikání
Kód předmětu KPE/MSP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Osnova: 1. Malé a střední podniky - úvod, doporučení literatury, cíl 2. Právní aspekty podnikání 3. Rozhodnutí o založení vlastní existence 4. Tržní aspekty MSP, Strategie podnikání na jednotném trhu EU 5. Věda, výzkum a nové technologie na jednotném trhu EU a MSP 6. - 7. Provozní aspekty podnikání 8. - 11. Ekonomické aspekty podnikání 12. Finanční řízení 13. Závěrečné shrnutí (design podnikání, ekologie a podnikání, likvidace, konkurz, vyrovnání)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se specifickými zvláštnostmi malých a středních podniků v oblasti: jejich zakládání a provozu, zejména po stránce výběru právních forem podnikání, činností souvisejících se zakládáním podniku, organizační strukturou a dělbou činností, majetkovou a kapitálovou strukturou, činnostmi v řízení a financováním podniku.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Výstupem je zpracovaný podnikatelský záměr.
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti předmětů: makro a mikroekonomie (1), nauka o podniku, úvod do managementu, účetnictví a základy práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

K zápočtu je požadováno: - 80% aktivní účast na seminářích v případě prezenční formy studia, v případě kombinované formy studia alespoň 50% účast na společných soustředěních; - úspěšné obhájení zadaného semestrálního projektu. Zkouška: - písemná, známka může být ovlivněna výsledky úkolů ze seminářů.
Doporučená literatura
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 1. vyd. monografie. Brno: Computer Press, 2005.. &, &. ISBN 80-251-0853-8.
 • PORTER, M. E. Konkurenční strategie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing a.s., 1994.. ISBN 80-85605-11-2.
 • RYDVALOVÁ, P. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky od 1. 1. 2014. Liberec, 2014. ISBN 978-80-87184-43-1.
 • RYDVALOVÁ, P., RYDVAL, J. Outsourcing v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Copmputer press, a.s., 2007.. ISBN 978-80-251-1807-8.
 • SVOBODOVÁ, I. a M. ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu. Praha: GRADA,, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9.
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • VEBER, J., J. SRPOVÁ, et al. Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha: Grada, 2012.. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní