Předmět: Podniková logistika

« Zpět
Název předmětu Podniková logistika
Kód předmětu KPE/PLO*S
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
I. Uvedení do problematiky logistiky 1. Vývoj obsahu a cílů logistiky. 2. Současná definice logistiky. Rozdělení logistiky. 3. Vztah logistiky, řízení a marketingu. II. Základní složky logistiky 4. Výkonová složka logistiky. 5. Ekonomická složka logistiky. III. Systémové pojetí logistiky 6. Logistické řetězce a místa rozpojení. 7. Integrace řízení materiálového toku. 8. Logistický systém. IV. Základní uplatnění logistiky v podniku 9. Zásobovací systémy. 10. Dopravní systémy. 11. Skladovací systémy. 12. Výrobní podnikové plánování. V. Organizační struktura logistiky 13. Začlenění logistiky do organizačního schématu organizace. Příklady organizace logistiky. VI. Používané metody v logistice, trendy vývoje logistiky 14. Nástin hlavních metod použivaných v logistice a trendu vývoje logistiky v podnikové sféře.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 31.5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 52.5 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se základy disciplíny, která má významnou úlohu při řízení výrobních a obchodních organizací. Obsahem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku jako celku a příslušného informačního toku.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: aktivní účast na cvičení, semestrální práce Písemná zkouška Účast na přednáškách odborníků z praxe je povinná.
Doporučená literatura
  • Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia..
  • GROS I., et al. Velká kniha logistiky.. Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
  • LAMBERT, D. M., STOCK, J. R., ELLRAM, L. M. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000.. ISBN 80-7226-221-1.
  • PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. až 3. díl 1. vyd. Praha: Radix, 2004.. ISBN 80-86031-59-4.
  • SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. 2009. ISBN 978-80-251-2563-2.
  • SIXTA, J. a MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.. ISBN 80-251-0573-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní