Předmět: Personální management

« Zpět
Název předmětu Personální management
Kód předmětu KPE/PMT
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1.Úvod do řízení lidských zdrojů; základní pojmy, činnosti ŘLZ, současné trendy, vazba na lidský a intelektuální kapitál. 2. Plánování lidských zdrojů. 3. Vytváření a analýza pracovních míst. 4. Trh práce a získávání pracovníků. 5. Výběr pracovníků. 6.-7. Přijímání a orientace pracovníků, pracovní motivace. 8. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 9. Hodnocení pracovníků. 10.- 11. Systémy odměňování pracovníků ve vazbě na platnou legislativu, motivace zaměstnanců. 12. Pracovní vztahy. 13. Péče o pracovníky a vazba na platnou legislativu. 14. Uvolňování a propouštění zaměstnanců. Cvičení Cvičení jsou věnovaná praktickému procvičení přednášených témat, prezentaci a obhajobě zadaných a samostatně zpracovaných semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 31 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je naučit studenty analyzovat povahu lidských zdrojů v organizacích; vytvořit u studentů základy pro porozumění funkci lidských zdrojů v organizacích; probrat se studenty ty vlastnosti jednotlivců, které jsou relevantní pro jejich pracovní aktivitu v podniku a ve skupinách; seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitými pro organizace a práci manažera; naučit studenty základům vedení v různých strukturách organizací, ve funkčních skupinách a v projektovém managementu; položit základy teorie organizace a jejího užití v personálním managementu; seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Účast na cvičeních (max. 2 absence), řešení průběžných úkolů (max. 20 bodů), průběžný test. Bodové hodnocení ze cvičení - 35 bodů. Body za předmět celkem - max. 100 bodů, min. počet pro absolvování předmětu - 60 bodů. Povinná účast na minimálně 2 ze 4 zvaných přenášek. písemná zkouška
Doporučená literatura
  • ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2.
  • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů Praha: Grada, 2002.. ISBN 80-2470-469-2.
  • KOMULAINEN, R., MARŠÍKOVÁ K., DAVIES, J., SREBALIUTE, I., CLAUSS, A.-M., MOŠ, O., MUSCHOL, H., RYDVALOVÁ, P., FORKEL, E., AND ŠTICHHAUEROVÁ,E. A GoodPractice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs. Huddersfield, 2019. ISBN 978-1-86218-167-0.
  • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní