Předmět: Podnikatelské prostředí

« Zpět
Název předmětu Podnikatelské prostředí
Kód předmětu KPE/POP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Vymezení pojmů, teoretické přístupy a modely k vymezení kvality podnikatelského prostředí. 2. Podnikatelské prostředí v kontextu globální, evropské, národní a regionální úrovně. Nové formy podn. aktivit. Příklady těchto vybraných aktivit. 3. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí, preference podnikatelských subjektů. 4. Rozvoj podnikatelského prostředí tažený investičními preferencemi. 5. Podpora podnikatelského prostředí - průmyslové zóny, klastrové iniciativy, póly excelence. 6. Rozvoj podnikatelského prostředí založený na znalostní ekonomice jako prioritní rozvojové trajektorii ČR. 7. Vymezení faktorů hodnocení kvality podnikatelského prostředí. 8. Charakteristika skupiny faktorů - obchodní, pracovní, infrastrukturní, lokální, cenové, environmentální. 9. Strategie regionálního rozvoje ČR v kontextu EU. 10. Měření konkurenceschopnosti regionů na příkladech z ČR. 11. Regionální pojetí konkurenceschopnosti, nástroje podpory. 12. Podpora konkurenceschopnosti v kontextu identifikovaných regionálních disparit. 13. Podnikatelské prostředí ve vybraných zemích EU. 14. Regionální disparity - příležitost pro rozvoj podnikatelského prostředí. Komplexní hodnocení kvality podnikatelského prostředí. Semináře (témata): 1. Diskuze ke kritériím stanovení ratingových pořadí globálních agentur. 2. Rozbor vybraných kritérií. 3. Komparace vah jednotlivých kritérií. 4. Příklady pro strategii rozvoje podnikatelského prostředí v CR. 5. Ohodnocení vybraných strategií. 6. Rozbor faktorů hodnocení kvality podnikatelského prostředí. 7. Ohodnocení podnikatelského prostředí v úspěšných zemích EU. 8. Příklady regionálních disparit a návrhy na jejich řešení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnými vlivy podnikatelského prostředí na rozvoj ekonomických subjektů. Podnikatelské prostředí vzniká v interakci na globalizující se světové hospodářství a je alokováno v konkrétních regionálních rozměrech, které lze na této úrovni hodnotit a doporučení předkládat potenciálním investorům. Kvalitní podnikatelské prostředí a podpora jeho rozvoje na regionálních, národních i nadnárodních úrovních může vytvořit následně optimální podmínky pro absorpci inovačních procesů podniků. Studenti se seznámí s možnostmi a nástroji měření kvality podnikatelského prostředí.
Schopnost identifikovat možnosti a nástroje měření kvality podnikatelského prostředí.
Předpoklady
Nejsou určeny.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Splnění kontrolního testu a obhájení zadaného projektu. Zkouška: Písemná zkouška ověřující znalosti přednášené problematiky (min. 60% úspěšnost).
Doporučená literatura
 • JÁČ, I. et al. Jedinečnost obce v regionu. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-038-6.
 • JÁČ, I., PRSKAVCOVÁ, M., ŠVIHOVSKÝ, J. Komplexní pohled na problematiku regionálních disparit z hlediska municipalit. . Liberec: TU v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-559-4.
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ,P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání.. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8.
 • JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora.. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011. ISBN 978-80-89447-47-3.
 • MORRISON, J. The Global Business Environment: Challenges and Responsibilities. 4th ed.. London: Palgrave, 2016. ISBN 978-1137483744.
 • SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji.. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6.
 • VITURKA, M. et al. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. 1. vyd.. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9.
 • ŽIŽKA, M., RYDVALOVÁ, P, ŠMÍDA, J., POPKOVÁ, K. Atlas ekonomických ukazatelů ? Cesta poznání k odpovědnému rozhodování o rozvoji obce. . Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-074-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní