Předmět: Společenská odpovědnost firem

« Zpět
Název předmětu Společenská odpovědnost firem
Kód předmětu KPE/SOD
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základní pojmy z oblasti CSR. 2. Historický a současný pohled. 3. Teorie stakeholderů. 4. Sociální pilíř. 5. Ekonomický pilíř. 6. Environmentální pilíř. 7. Normy z oblasti CSR. 8. Rovné příležitosti, Diversity Management. 9. Sociální podnikání. 10. Výhody, měření, vykazování CSR v praxi. 11. Praxe CSR v České republice a zahraničí. 12. Ekonomie a CSR, indikátory. 13. CSR v malých a středních podnicích. 14. CSR ano, či ne. Semináře (témata): 1. Organizace podporující činnost CSR v České republice a zahraničí. 2. Greenwashing, etika reklamy. 3. ISO 26000. 4. Soutěže z oblasti CSR, rozbor případových studií z praxe. 5. Prezentace semestrálních prací studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznámí studenty se základní myšlenkou společenské odpovědnosti firmy. Jedná se o způsob podnikání, jež jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility - CSR) vyžaduje posun pohledu na firmu z úrovně "profit only (jen zisk)" na úroveň širší, která zahrnuje pohled "people, planet, profit (lidé, planeta, zisk)". Předmět představí tři základní pilíře: sociální politiku podniku, environmentální management a ekonomický pilíř. Studenti se seznámí se zavedením konceptu CSR do podnikové praxe, nástroji CSR a pozitivními efekty zavedení konceptu. Teoretická část předmětu bude doplněna o praktické příklady CSR nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získané znalosti uplatní v praxi v oblasti řízení podniku na úrovni vyššího a středního managementu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Odevzdání semestrální práce a následná prezentace na cvičení. Zkouška: Písemná - je potřeba získat minimálně 70 % bodů.
Doporučená literatura
 • BLOWFIELD, M. a A. MURRAY. Corporate Responsibility. A Critical Introduction. London: Oxford University Press, 2008. ISBN 10:0-19956243-1.
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3.
 • KOTLER, P. a N. LEE. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company. Hoboken: John Wiley and Sons, 2005. ISBN 978-0-471-47644-5.
 • KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0.
 • PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK, et al. Společenská odpovědnost organizace - CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5.
 • PETŘÍKOVÁ, R., Z. HOFBRUCKEROVÁ, R. LEŠINGEROVÁ a P. HERCÍK. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-.
 • PUTNOVÁ, A. a P. SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.
 • ZADRAŽILOVÁ, D. et al. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní