Předmět: Andragogika

« Zpět
Název předmětu Andragogika
Kód předmětu KPP/ANDK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět andragogiky - cíle a specifika výchovy a vzdělávání dospělých, rekvalifikace jako součást celoživotního vzdělávání, distanční vzdělávání. Historický vývoj teorie výchovy a vzdělávání dospělých, Baťova škola práce, sociální determinace výchovy a vzdělávání dospělých. Psychologické aspekty výchovy a vzdělávání dospělých. Péče o dospělé. Burn-out syndrom, rizikové skupiny, riziková pracoviště, rizikové situace, prevence vyhoření. Návyky kvalitního pracovního a osobního života (Stephen Covey). Teorie učení - Knowles (andragogy), Jarvis (model of adult learning), Mezirow (transformational learning theory). Personalistika a rozvoj lidských zdrojů. Koučování. Vzdělávání seniorů. Didaktické metody vzdělávání dospělých.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů, E-learning, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními specifiky, historií a teoretickým rámcem výchovy a vzdělávání dospělých. Součástí jsou i zásady distančního vzdělávání a práce se seniory.
Student se orientuje v základních pojmech z oblasti teorie vzdělávání dospělých. Rozumí základním teoriím učení v oblasti vzdělávání dospělých. Chápe, že předmětem vzdělávání dospělých je také sebevýchova a péče o dospělého jedince. Student reflektuje stádia vývoje dospělé populace a specifika edukace dospělých v jednotlivých fázích vývoje. Student je obeznámen se základními didaktickými metodami edukace dospělých.
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Písemná práce, Test

Aktivní práce v přednáškách a cvičeních. Samostatné studium studenta před účastí ve výuce dle požadavků vyučujícího. Práce na úkolech ve studentském portfoliu. Absolvování zkoušky ve formě testu s otevřenými otázkami.
Doporučená literatura
 • Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-04-X.
 • BARTÁK, J. Lidé a změny. Praha: Vortobia, 2004. ISBN 80-7220-184-0.
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-930-9.
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
 • BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-542-6.
 • EAGLETON, T. Idea kultury. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-026-0.
 • GROSS, S. F. Vztahová inteligence: schopnost a umění získat si lidi. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-236-9.
 • HARTL, P. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-841-7.
 • HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-85-0.
 • KOPECKÝ, M. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-96-3.
 • MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-738-4.
 • PALÁN, Z., LANGER, T. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7.
 • PALÁN, Z. Lidské zdroje: výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.
 • SAK, P., A KOL. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0.
 • ŠIMEK, J. Vybrané problémy teorie výchovy dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. ISBN 80-7067-008-8.
 • VALIŠOVÁ, A., A KOL. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-624-4.
 • WHITMORE, J. Koučování. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-209-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní