Předmět: Dopravní výchova

« Zpět
Název předmětu Dopravní výchova
Kód předmětu KPP/DOPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Předmět dopravní výchovy, situace v dopravní výchově v ČR, současné trendy v zemích EU, postavení dopravní výchovy ve výuce na ZŠ, vztah k psychologickým disciplínám, dopravní psychologie. 2. Základní pojmy a cíle dopravní výchovy dětí a mládeže. Znalost pravidel silničního provozu, bezpečné chování v dopravním prostředku (autosedačky, bezpečnostní pásy). 3. Dopravní psychologie - systém člověk-dopravní prostředek-dopravní prostředí. Dopravní nehody - příčiny dopravních nehod, vývoj nehodovosti. Děti jako účastnící a oběti dopravních nehod. Organizace BESIP, podíl výchovy a školy na dopravní výchově a prevenci dopravních nehod. 4. Dopravní výchova dětí v předškolním věku, vytváření návyků, vztah k okolí a k lidem, opatrnost, ukázněnost. Vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při vybraných dopravních situacích, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, resp. v silničním provozu. 5. Dopravní výchova žáků 1. stupně základních škol - bezpečná cesta do školy, žák jako chodec a účastník silničního provozu, pravidlo vidět a být viděn, bezpečná místa pro hry, sáňkování, lyžování atp. 6. Dopravní výchova žáků 2. stupně základní školy - zásady správného chování chodce a cyklisty, užívání cyklistické přilby. Pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce. Podceňování nebezpečí u starších dětí. Dětská dopravní hřiště - význam, použití. 7. Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro žáky-cyklisty. Povinné vybavení jízdního kola. Způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění. 8. Exkurze - dětské dopravní hřiště, praktické ukázky dopravní výchovy na hřišti, použití reflexních materiálů. Dopravní výuka jako hra, přehled publikací pro děti, rodiče, učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základní problematikou dopravní výchovy dětí a mládeže s akcentem na poznatky z dopravní psychologie a ze současného stavu dopravní výchovy u nás. Cílem je získat vědomosti a zkušenosti z tohoto oboru k vytváření správných návyků u žáků v oblasti dopravní výchovy. Dalším cílem je rozvoj vlastností, které ovlivňují reakce dětí ve vybraných dopravních situacích, vnímání nebezpečí v dopravě a výcvik prospěšný pro jejich bezpečný pobyt venku, resp. v silničním provozu.
studenti získají klíčové pedagogicko-psychologické kompetence
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. 1. vyd., Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dopravního výzkumu, MS Press, 2006, ISBN 80-900915-4-7.
  • HAVLÍK, K. Psychologie pro řidiče, 1. vyd., Praha, Portál, 2005, ISBN 80-7178-542-3.
  • HEINRICHOVÁ, J. Bezpečná cesta do školy. 1. vyd., Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2006, ISBN 80-86502-32-5.
  • HEINRICHOVÁ, J., STRÁNSKÁ, I., WINKLEROVÁ, M. Metodika pro výuku dopravních značek. In Výběr dopravních značek pro chodce a cyklisty. 1. vyd., Praha, Ministerstvo dopravy, 2006, s. 1-19.
  • ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠMOLÍKOVÁ, J. Psychologická prevence nehod: (teorie a.
  • ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAROVÁ, J. Psychologie v dopravě, 1. vyd., Praha, Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0606-2.
  • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.). Aplikovaná sociální psychologie I, 1. vyd., Praha, Portál, 1998, ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -