Předmět: Základy dramaticko-divadelní výchovy

« Zpět
Název předmětu Základy dramaticko-divadelní výchovy
Kód předmětu KPP/DRAKE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zaplatílková Hutařová Vanda, Bc. DiS.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
1. Divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace. 2. Cíle oboru v oblasti esteticko-výchovné a cíle oboru v oblasti osobnostní a sociální výchovy. 3. Různé formy a úrovně hraní rolí ve fiktivních dramatických situacích. 4. Metody techniky dramatické a divadelní výchovy (nonverbální, verbální, s užitím prvků jiných umění). 5. Metody a techniky řízení procesů učení prostřednictvím metod dramatické/divadelní výchovy (s akcentem na vedení reflexí). 6. Vztah divadelní/dramatické výchovy k dalším výchovám (globální, multikulturní, osobnostní a sociální, environmentální, mediální atd.). 7. Outdoorové drama. 8. Vlastní mikrovýukové výstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 150 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky dramatické, resp. divadelní výchovy a to: - v oblasti získání poznatků o oboru - v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro využití metod a technik dramatické výchovy ve volnočasových aktivitách - v oblasti reflektovaného osobního prožitku dramatické hry navozujícího základní osobní zkušenost s tímto typem činnosti. Komplex těchto cílů vyžaduje kombinaci všech výše uvedených forem (ukazování jevů označovaných pojmy oboru v navozených praktických situacích; konkrétní osobní zážitek z působení obecného principu atd.).
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Dramaticko-divadelní výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z osobnostní výchovy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha: ISV, 1999.
 • BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1997..
 • KOŤÁTKOVÁ, S. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1999..
 • MACHKOVÁ, E.:. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha, DAMU 1997..
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy, Praha, artama 1999..
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1999.. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005.
 • MORGANOVÁ, N.,SAXTONOVÁ, J. Vyučování dramatu. Praha: STD a IPOS, 2002..
 • VALENTA, J. . Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Rádce učitele. 3.vyd., Praha: Raabe, 2003, C 2.9..
 • VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV 1995..
 • VALENTA, J., KASÍKOVÁ, H. Dramatická výchova jako možný prostředek podpory naplňování cílů multikulturní výchovy. online Pojmy a texty. 2002.Dostupný z <http:// www.varianty.cz>.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd., Praha: ISV - v tisku..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní