Předmět: Management a marketing

« Zpět
Název předmětu Management a marketing
Kód předmětu KPP/MAMK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní pojmy v marketingu: definice marketingu, vysvětlení nejdůležitějších pojmů, význam marketingu pro školní instituce, marketingové koncepce. Strategický marketing: strategické řízení organizace, analýza prostředí, SWOT analýza, vize, poslání, cíle organizace, segmentace zákazníků neziskových organizací. Marketingový informační systém a marketingový výzkum: definice marketingového informačního systému, zdroje marketingových informací, plán marketingového výzkumu, cíle, metody sběru dat, vzorek respondentů, dotazník. Marketingový mix: produkt (klasifikace produktů, produktová politika), cena (stanovení ceny, smysl a poslání ceny), distribuce (poskytnutí služby zákazníkovi), komunikace (podstata, smysl a cíl komunikace, nástroje marketingové komunikace). Management: definice managementu, definice leadershipu, požadavky na dobrého manažera, řídící styly, typy situačního řízení, management v neziskové organizaci. Personální management: přijímání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, motivace, odměňování, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu, zásadami pro vedení pracovních kolektivů a souvisejícími manažerskými teoriemi.
Student bude schopen: porozumět oblastem managementu a marketingu využít získané poznatky a dovednosti pro práci v ziskových/neziskových organizacích
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce, Test

Docházka na přednášky a cvičení v rozsahu min. 60 %. Prezentace semestrálního úkolu. Úspěšnost min. 60 % v zápočtovém testu.
Doporučená literatura
 • DĚDKOVÁ, J. a I. HONZÁKOVÁ. Základy marketingu. Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-514-3.
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing školy. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7083-460-9.
 • Jakubíková,D. Strategický marketing. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • KOTLER, P., et al. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • SIMOVÁ, J. Marketingový výzkum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-662-1.
 • SIXTA, J., KUBIAS, S. Kapitoly z managementu. I. díl. Liberec: Technická univerzita, 2003. ISBN 80-7083-689-X.
 • SVĚTLÍK, J. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA 1996, 382 s..
 • ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0249-5.
 • URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013. ISBN 978-80-905247-4-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní