Předmět: Multikulturní výchova pro PVČ

« Zpět
Název předmětu Multikulturní výchova pro PVČ
Kód předmětu KPP/MEPK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Etnické národnosti v České republice. 2. Výuka v multikulturním prostředí. 3. Interkulturní dílny. 4. Návrh kurikulárního modelu multikulturní výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výběrový předmět poskytující základní orientaci v současné multikulturní realitě ve školství v ČR a ve vybraných evropských zemích se zřetelem na stupeň připravenosti jednotlivých zemí na problematiku pedagogické práce v multikulturních třídách. Součástí seminářů jsou terénní průzkumy multikulturní reality ve školách a prakticky zaměřené interkulturní dílny. Účastníci semináře se podílejí na tvorbě návrhu kurikula modulu multikulturní výchovy v přípravě učitelů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Multikulturní výchova pro PVČ 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalsotmi z obecné pedagogiky a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast v daném rozsahu.
Doporučená literatura
 • ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Grada, Praha 2000..
 • MOŽNÝ, I. Česká společnost. Portál. Praha 2002. 208 s..
 • NEČAS, C. Romové v ČR včera a dnes.. Olomouc, Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0497-4.
 • PIKE, S. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha:Portál. 2000. 253 s.
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. ISV nakladatelství, Praha 2000.
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. 1. vyd. Praha, ISV, 2001. 211 s..
 • ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme - jde o to, jak. Praha: Portál, 144 s..
 • SOKOL,J. Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha, Portál, 2002. 222.s..
 • SOUKUP,V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. 2000. 229 s..
 • ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál. 2001..
 • ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál. 1998. 204 s..
 • WOLF,J. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. UK Praha, 2000.224 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -