Předmět: Outdoorová pedagogika

« Zpět
Název předmětu Outdoorová pedagogika
Kód předmětu KPP/OUTK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Charakteristika a historické kořeny organizací, škol a hnutí, které využívají aktivity a pobyt v přírodě k přípravě volnočasových, rekreačních i výchovných programů. Terminologie a teoretické koncepty vztahující se k oblasti outdoorové pedagogiky. Základní zdroje informací o problematice outdoorové pedagogiky (časopisy, publikace, webové stránky, databáze). Charakteristika oblasti aktivit v přírodě a typologie outdoorových programů dle jejich cílů. Dílo Kurta Hahna, jeho pedagogické zásady a školy a organizace, které založil. Pojetí tzv. "Erlebnistherapie". Hnutí Outward Bound - cíle a charakteristika metody, různorodé zaměření programů včetně tzv. City Bound, výsledky výzkumů hodnotící vliv kurzů na účastníky. Souvislosti výchovy v přírodě (outdoor education), různé pohledy na koncepci, výstupy do volného času a do škol, podíl ekologické výchovy, přístupy vedoucí k osobnostnímu rozvoji účastníků. Postupy pro sestavování programů, profil vedoucího, vstupy do přírody, právní a bezpečnostní rámec vedení praktických akcí, hodnocení. Rysy moderní společnosti, životní styl, módní trendy a úkoly, které stojí před pedagogy volného času, společenský význam aktivit a pobytu v přírodě. Souvislosti tzv. zážitkové pedagogiky (experiental education, Erlebnispädagogik), osvětlení vybraných teorií (experiential learning, flow, outdoor management training, outdoor recreation). Zdraví, životní styl, hodnoty, wellness, rekreace a benefity působení aktivit v přírodě na člověka. cení vybraných outdoorových programů. Vlastní průzkum studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickými, teoretickými a pedagogickými souvislostmi aplikací aktivit v přírodě v praxi volnočasových pedagogů.
Student bude schopen: orientovat se v základní odborné literatuře z oblasti outdoorové pedagogiky rozumět souvislostem mezi různými přístupy k pedagogickému využití širokého spektra aktivit v přírodě tvořit metodické postupy pro vedení praktických lekcí v přírodním prostředí rozumět důležitosti zpětnovazební kontroly pro pozitivní ovlivňování účastníků programů volného času
Předpoklady
Základní znalosti obecné pedagogiky, angažovanost v některé z organizací připravujících programy pro různé skupiny dětí a mládeže, základní dovednosti ve vybraných sportech v přírodě.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Prezentace semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu.
Doporučená literatura
 • BENEŠ, Z., DRAHANSKÝ, D., HAKOVÁ, J., HANUŠ, M., HANUŠ, M., HANUŠ, R., POKORNÝ, A., BUNTING, C. J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-5502-9.
 • EWERT, A. W., SIBTHORP, J. Outdoor adventure education. Champaign: Human Kinetics, 2014. ISBN 978-1-4504-4251-0.
 • FRANC, D., SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • MARCUS, B. H., FORSYTH, L. H. Psychologie aktivního způsobu života. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-654-4.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0628-6.
 • NEUMAN, J. Přírodní prostředí a wellness. In KREJČÍ, M., HOŠEK, V., a kol., Wellness, s. 112-132. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. ISBN 978-80-271-0010-1.
 • NEUMAN,J a kol. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál, 2000..
 • ŠTĚPÁNEK, K. Instruktorský slabikář. Praha: Nadační fond Gymnasion, 2016. ISBN 978-80-270-0476-8.
 • ZAPLETAL, M. Hry v přírodě. Praha: Leprez, 1995. ISBN 80-901826-6-6.
 • ZAPLETAL, M. Vycházky a výlety s dětmi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-750-7.
 • ZIMMER, R., ed. Netradiční sportovní činnosti. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-460-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní