Předmět: Právní rámec PVČ

« Zpět
Název předmětu Právní rámec PVČ
Kód předmětu KPP/PAK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
1. Charakteristika předmětu. 2. Základy práva a právní filozofie. 3. Základy občanského práva. 4. Základy trestního práva. 5. Právní vymezení subjektů angažovaných ve volnočasových aktivitách v ČR. 6. Právní aspekty provozu a řízení subjektů volnočasových aktivit. 7. Nakládání s majetkem a finanční hotovostí 8. Oblast pracovně právní. 9. Oblast sociálně právní, zdraví a hygiena. 10. Vstup na cizí pozemky. 11. Práce s informacemi. 12. Odpovědnost. 13. Kontrola při volnočasových činnostech.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a zásadami práva jako takového. Důraz je kladen na právní rámec, zabezpečující organizaci volnočasových aktivit a provoz neziskových organizací. Předmět je veden seminářovou formou, založenou na skupinové práci s právními texty.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Právní rámec PVČ 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Písemné zpracování právního problému na zadané téma z oblasti volnočasových aktivit. Samostatná orientace v právních normách v jednotlivých oblastech a činnostech pedagogiky volného času.
Doporučená literatura
  • SPIRIT, M., RYCHTERA, B., ŠEDÝ, Z. Úvod do studia práva I. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní