Předmět: Práce se skupinami

« Zpět
Název předmětu Práce se skupinami
Kód předmětu KPP/PSSK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Fáze formování a vývoje sociální skupiny, skupinová struktura a dynamika. Hra jako prožitková aktivita, Kolbův cyklus učení, tvorba a organizace hry v malé sociální skupině. Project Adventure, Prázdninová škola Lipnice. Bezpečnostní aspekty při organizaci prožitkových aktivit. Samostatná tvorba a prezentace vybrané prožitkové aktivity.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi a dovednostmi pro práci s malými sociálními skupinami.
Student bude schopen: rozumět fázím vývoje skupiny samostatně a metodicky vést skupinu vytvářet volnočasové na prožitek zaměřené aktivity aplikovat Kolbův cyklus učení do práce se skupinou popsat historii a současnost Prázdninové školy Lipnice
Předpoklady
Základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Zpracování, prezentace a obhajoba (před skupinou) zvolené prožitkové aktivity (hry).
Doporučená literatura
 • Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-506-6.
 • ADAIR, J. Jak efektivně vést druhé. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-40-3.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • GILLERNOVÁ, I., HERMOCHOVÁ, S., ŠUBRT, R. Sociální dovednosti učitele. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-7066-039-2.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HERMOCHOVÁ, S. Sociálně psychologický výcvik. Praha: Univerzita Karlova, 1988.
 • HILSKÁ, V., ed. Zlatý fond her IV. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.
 • HRKAL, J., HANUŠ, R., eds. Zlatý fond her II. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-923-1.
 • KOŽNAR, J. Skupinová dynamika. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-632-3.
 • SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., ed. Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0394-0.
 • ŠTĚPÁNEK, K. Instruktorský slabikář. Praha: Nadační fond Gymnasion, 2016. ISBN 978-80-270-0476-8.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní