Předmět: Sociální a pedagogická psychologie

« Zpět
Název předmětu Sociální a pedagogická psychologie
Kód předmětu KPP/SAPK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
 • Houdková Michaela, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět zkoumání a postavení sociální psychologie v systému věd o člověku. Interdisciplinární vztahy mezi psychologií, sociologií, etologií, antropologií, pedagogikou atd. Osobnost a socializace. Pojem primární a sekundární socializace. Sociální kognice, percepce a komunikace. Sociální atribuce. Postoje, stereotypy. Předsudky (jejich vznik, význam). Sociální role, status, sociální pozice. Norma a normalita - různé pohledy. Koncepce zdravé osobnosti. Identita jedince z pohledu sociální psychologie. Proces socializace a individuace; Osobní a sociální vztahy; sociabilita, afiliace, přátelství, sexuální atraktivita, láska. Agrese, agresivita, hostilita. Kooperace, konformita, kompetice, naučená bezmocnost, individualismus, disocialita, antisociální zaměření jedince. Rodina, její vymezení a funkce. Raný psychosociální vývoj dítěte a vliv časných zkušeností na rozvoj osobnosti a další socializaci. Vliv školy na socializaci dítěte a osobnostní zrání dospívajícího. Formální a neformální vrstevnické skupiny. Vliv medií na sociální vývoj dětí a mládeže. Prosociální a antisociální chování. Sociálně produktivní jednání, altruismus. Malé sociální skupiny; struktura, vývoj, význam přináležitosti ke skupině, vztahy uvnitř. Vztahy mezi skupinami. Konflikty a jejich řešení. Řízení skupiny. Autorita a její typy. Uplatnění poznatků ze sociální psychologie při výchovné a vzdělávací činnosti, ve výchovném poradenství a při podpoře zdravého životního stylu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs je koncipován jako znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty se základními poznatky, přístupy a technikami sociální a pedagogické psychologie - tedy oborů, tvořících (spolu s vývojovou psychologií) bezprostřední fundament jak pro další specializovanější kursy studijního programu, tak i pro budoucí přímou práci posluchačů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální a pedagogická psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalsotmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na kontaktní výuce a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace je ze souboru základní literatury. Studující má prokázat, že je schopen pracovat s učebním textem jako s myšlenkovým celkem, proto pro účely udělení zápočtu nelze zpracovávat pouze některé vybrané kapitoly. Písemná rozvaha o každém prostudovaném díle má být v rozsahu nejméně 3 stran strojopisu. Výběr knih se neprovádí z okruhu rozšiřující literatury, která je doporučena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. Požadavkem pro absolvování zkoušky je získání zápočtu a orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti; vstupní část zkoušky zahrnuje diskusi nad strukturovanou kritickou analýzou prostudované literatury.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: NLN, 1997. ISBN 80-7106-231-6.
 • HARINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník . Portál, Praha 2000.
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: UK, PedF, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy, Praha: Grada, 2007..
 • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 2007..
 • JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0.
 • LORENZ, K. Takzvané zlo. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1098-X.
 • MIKŠÍK, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1312-3.
 • MREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-62-6.
 • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní