Předmět: Sociální komunikace

« Zpět
Název předmětu Sociální komunikace
Kód předmětu KPP/SOCK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Úvod do problematiky sociální komunikace Rétorika a vývoj řečnictví Sociální komunikace Výraz osobního projevu Neverbální komunikace Pedagogická komunikace Narativita, životní příběh, fenomenologický rozhovor

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základy mezilidské komunikace, její složky, vnitřní a vnější podmínky pro komunikaci v širších souvislostech sociokulturních, především v pedagogickém kontextu.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální komunikace 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student disponuje základními znalostmi ze sociální psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc, 2007..
 • Referenční příspěvek z přednášky na 1. mezinárodním workshopu na téma "Intuitivní výtvarná tvorba" v Benešově nad Ploučnicí, pořádaného ZŠ v Benšově n/ Pl. a KVU PF UJEP v Ústí nad Labem..
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988..
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej-naslouchám. 1. vyd., Praha: Návrat, 1993..
 • LINHARTOVÁ, D. Pedagogická komunikace pro učitele. 1. vydání. Brno: MZLU, 2001..
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vyd. Praha: SPN, 1989..
 • NIŠPONSKÁ, M., ZÁVORA, J. Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince, http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc.
 • SVATOŠ,T. Sociální a pedagogická komunikace : ukázky teorie a praktická cvičení. HradecKrálové: Gaudeamus, 1998.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická komunikace. In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium.Brno: Paido, 2001..
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-291-2.
 • ZÁVORA, J., NIŠPONSKÁ, M. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In: Čechová, K., Brezina, I. (Eds.): Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Zborník z medzinárodnej psychologickej konferencie, Bratislava, 14.-16. 11. 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -