Předmět: Úvod do metodologie pedagogického výzkumu 1

« Zpět
Název předmětu Úvod do metodologie pedagogického výzkumu 1
Kód předmětu KPP/UPV1E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Základní metodologická východiska vědeckého poznání v pedagogice 2. Předmět vědeckého výzkumu v pedagogice 3. Formulace vědeckého problému a funkce hypotézy 4. Metody pedagogického výzkumu - empirické, teoretické, historicko-srovnávací 5. Techniky měření v pedagogickém výzkumu

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
 • Exkurze - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s teoretickými východisky a vědeckého poznání a souhrnem postupů a způsobů zkoumání uplatňovaných v pedagogice.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvod do metodologie pedag. výzkumu 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996..
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy v práci učitele. KPÚ, Olomouc, 1989.
 • CHRÁSKA, M. Statistika pro pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1990..
 • CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc : PedF UP 1993..
 • KOMENDA, S., KLEMENTA, K. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. Praha: SPN, 1987..
 • KOMENDA, S. Nástroje objektivního manažerského rozhodování. Olomouc: UP, 1999..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum, Praha, 1998..
 • SKALKOVÁ, J., aj. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1983..
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec : TU 2004..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní