Předmět: Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2

« Zpět
Název předmětu Úvod do metodologie pedag. výzkumu 2
Kód předmětu KPP/UPV2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Principy kvalitativního výzkumu 2. Fenomenologie ve výzkumu, fenomenologický rozhovor 3. Systémový přístup 4. Narativní výzkum

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
 • Exkurze - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s kvalitativními metodami vědeckého poznání a přetváření světa a souhrnem postupů a způsobů zkoumání uplatňovaných v pedagogickém výzkumu
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvod do metodologie pedag.výzkumu 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Výzkum narativní identity pomocí fenomenologického rozhovoru
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido 1996..
 • KOMENDA, S., KLEMENTA, K. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. Praha: SPN, 1987..
 • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha: Grada, 2006..
 • NIŠPONSKÁ, M., ZÁVORA, J. Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince, http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc.
 • SKALKOVÁ, J., aj. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1983..
 • ZÁVORA, J., NIŠPONSKÁ, M. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In: Čechová, K., Brezina, I. (Eds.): Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Zborník z medzinárodnej psychologickej konferencie, Bratislava, 14.-16. 11. 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní