Předmět: Vývojová psychologie

« Zpět
Název předmětu Vývojová psychologie
Kód předmětu KPP/VPK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Houdková Michaela, PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Seznámení se s Vývojovou psychologií jako vědní disciplínou, předmětem zkoumání, základními pojmy, historickou návazností, vymezení VP v systému psychologických věd včetně popisu faktorů podmiňující vývoj a zrání lidské psychiky. 2) Periodizace vývoje, základní vývojové teorie, nature x nurture, evoluce x involuce, ontogeneze x fylogeneze. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; teorie morálního vývoje L. Kohlberga; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí vývoje a psychosociální teorie E. H. Eriksona. 3) Prenatální, Novorozenecké, Kojenecké, Batolecí období. Podrobný popis vývojových období, psychických a fyzických změn, vazbového chování, socializace, osobnosti. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; teorie attachmentu a dělení vazeb dle Ainsworthové, Winnicottůw koncept holding environment and good enough mother; separačně individuační proces dle Melanie Kleinové. Význam přechodových objektů a stálosti objektů z hlediska emancipace a separace. 4) Předškolní a školní věk. Podrobný popis vývojových období, psychických a fyzických změn, vazbového chování, socializace, osobnosti. Sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte, význam dětské hry; vývojová stádia kresby, význam širší rodiny, dětská přátelství, vývojové úkoly, kognitivní, volní a morální vývoj dítěte dle Piagetovy a Kohlbergovy teorie; školní zralost). 5) Pubescence a Adolescence. Podrobný popis vývojových období, psychických a fyzických změn, vazbového chování, socializace, osobnosti. Faktory ovlivňující změny, obvyklé příčiny psychosociálních poruch, adolescentní krize, vývojové úkoly, příprava na povolání, vrstevnické vztahy, vývoj sexuality a intimních vztahů, zasazení do kontextu Eriksonovy vývojové teorie osobnosti (Osm věků člověka). 7. Mladá, střední a starší dospělost; stáří. Podrobný popis vývojových období, psychických a fyzických změn, terciární

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními pojmy vývojové psychologie. Podrobněji se zabývá vývojovými specifiky a otázkami souvisejícími s vůlí, motivací a kognitivními procesy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Vývojová psychologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Předmět je zakončený zkouškou. Pro možnost účastnit se zkoušky je nutné splnění nejméně 75% účasti na kontaktní/online výuce a odevzdání dílčích vypracovaných úkolů z jednotlivých e-learningových seminářů. Podoba zkoušky bude upřesněna. Zkouška bude zahrnovat rozpravu nad poznatky z přednášek a tématy obsaženými ve studijních materiálech.
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Psychologie dětí. Praha: Práh, 1994..
 • BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000..
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha, 2002.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • FRANZ M-L. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998..
 • FÜRST, M. Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc: Votobia, 1997..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.
 • JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • KAST, V. Otcové - dcery, synové - matky: Práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál, 2004..
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha PORTÁL 2002..
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • PIAGET, J. INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997..
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • Říčan, P. Cesta životem. Praha, Panorama 1989..
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 2. vyd. Praha: Portál, 2004..
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1 : Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005..
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2 : Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní