Předmět: Základy arteterapie

« Zpět
Název předmětu Základy arteterapie
Kód předmětu KPP/ZARK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychometrický přístup k diagnostickému a edukačnímu a terapeutickému potenciálu výtvarného artefaktu 2. Symbolika a interpretace barev a tvarů v pojetí současné analytické psychologie 3. Práce s motivací dítěte k vlastní tvorbě (výkonová motivace versus motivace k prohloubení sebepoznání a osobnímu růstu) 4. Narativní přístup k diagnostickému a edukačnímu a terapeutickému potenciálu výtvarného artefaktu 5. Fenomenologický rozhovor nad výtvarným artefaktem se systemickým přesahem 6. Potenciál práce s výtvarným artefaktem u dětí s poruchami chování (hraniční poruchy, sociální, emoční deprivace, děti se syndromem CAN, poruchy autistického spektra - využití malby a hudby k posílení kooperace a sociálního sdílení)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je ukázat studentům, jak nejrůznější techniky využívané v umění (výtvarném, hudebním, dramatickém, literárním) mohou být využity k reedukaci u dětí s různými specifickými potřebami (specifické poruchy učení, poruchy chování).
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Základy arteterapie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Vlastní realizovaný projekt využití výtvarného díla při práci s dítětem s konkrétní a diagnosticky prokázanou symptomatologií.
Doporučená literatura
 • CAMPBELLOVÁ. Techniky arteterapie. Praha: Portál, 1998..
 • MORENO. Rozehrát svou vnitřní hudbu, Praha: Portál, 2005..
 • NEWMAN. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením, Praha: Portál, 2004..
 • NIŠPONSKÁ, M., ZÁVORA, J. Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince, http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Fenomenologická reflexe výtvarného projevu.doc.
 • PESESCHKIAN. Příběhy jako klíč k dětské duši, Praha: Portál, 1999..
 • ZÁVORA, J., NIŠPONSKÁ, M. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In: Čechová, K., Brezina, I. (Eds.): Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Zborník z medzinárodnej psychologickej konferencie, Bratislava, 14.-16. 11. 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -