Předmět: Biologie dítěte

« Zpět
Název předmětu Biologie dítěte
Kód předmětu KPV/BIOK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět "Biologie dítěte" seznamuje studenty se zařazením člověka do systému organismů, fylogenezí člověka, základy anatomie a fyziologie člověka, individuálním vývojem dětí a mládeže, věkovými zvláštnostmi ve vývoji, hygienou školní práce, možnostmi a prostředky prevence chorob a vývojových poruch, vlivem prostředí na zdraví, zásadami zdravé výživy, problematikou drogových závislostí a základy první pomoci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět "Biologie dítěte" seznamuje studenty se zařazením člověka do systému organismů, fylogenezí člověka, základy anatomie a fyziologie člověka, individuálním vývojem dětí a mládeže, věkovými zvláštnostmi ve vývoji, hygienou školní práce, možnostmi a prostředky prevence chorob a vývojových poruch, vlivem prostředí na zdraví, zásadami zdravé výživy, problematikou drogových závislostí a základy první pomoci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Vstupní úroveň znalostí: Pro absolvování se předpokládají vstupní znalosti biologie člověka na úrovni gymnázia. Pro absolventy jiných typů škol (především technických) se k doplnění vstupních znalostí doporučuje učebnice: Novotný I. et Hruška M.: Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha 1995. Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce Zkouška se skládá z písemného testu.
Doporučená literatura
  • DYLEVSKÝ, I. TROJAN S. Somatologie 1,2. Učebnice pro SZŠ. Avicenum, Praha, 1990..
  • KLEMENTA, J. a kol. Somatologie a antropologie. SPN, Praha, 1981..
  • MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. SPN, Praha, 1985..
  • NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní