Předmět: Základy ekologie

« Zpět
Název předmětu Základy ekologie
Kód předmětu KPV/EKOK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje se základními ekologickými zákonitostmi i s vybranými organizacemi, aktivními v ekologické výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Náplní předmětu jsou obecné zákonitosti ekologie, která je zde pojímána v klasickém pojetí jako biologická disciplína zabývající se vztahem organismů a prostředí. Tento předmět nelze zaměňovat s environmentalistikou nebo ekologickou výchovou. Základní ekologické znalosti jsou nutné pro pochopení zákonitostí v přírodě a absolvování předmětu je vhodným doplněním znalostí pro učitele všech stupňů škol. Obecné ekologické principy jsou vždy vysvětlovány na praktických příkladech nejen z teoretické, ale i aplikované ekologie a jsou zaměřeny tak, aby umožnili studentů lépe pochopit často diskutovaná závažná společenská témata (fragmentace krajiny, eutrofizace vod, management v národních parcích aj.)
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor

Zápočet je udělen při současném splnění dvou podmínek: (a) zpracování seminární práce v požadované kvalitě na téma zadané na začátku semestru (b) úspěšné absolvování písemného testu z látky v rozsahu uvedeném v sylabu
Doporučená literatura
  • Ročenky Ministerstva životního prostředí..
  • ANDĚL, P. Ochrana životního prostředí v tabulkách a schématech. 1991.
  • MOLDAN, B. a kol. Životní prostředí v České republice..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -