Předmět: Tvůrčí činnosti s hudbou

« Zpět
Název předmětu Tvůrčí činnosti s hudbou
Kód předmětu KPV/TCHK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět rozvíjí schopnost studentů hrát si s hudbou a vést k této hře děti a mládež. Součástí je i ilustrace možností využití technických prostředků na práci s hudbou. Melodizace daného textu a jeho variace. Tvořivost, tvořívé přístupy, realizace říkadel, doprovodu k písni. Realizace a předvedení videosekvence či fotoprezentace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí schopnost studentů hrát si s hudbou a vést k této hře děti a mládež. Součástí je i ilustrace možností využití technických prostředků na práci s hudbou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Tvořivost, tvořivé přístupy, realizace říkadel, doprovodu k písni. Hry s rytmem, hry s textem a písní, grafomotorické aktivity s písní. Realizace a předvedení seminární práce. U kombinované studia účast na blokové výuce. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie..
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi..
  • VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha: Supraphon, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -