Předmět: Technika hlasu v mluveném projevu

« Zpět
Název předmětu Technika hlasu v mluveném projevu
Kód předmětu KPV/THMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Historie rétoriky. Pozorování - využití metody při poslechu verbálních projevů. Dechová, hlasová a artikulační technika. Fonetika a fonologie. Hlasová intonace, dynamika, tempo. Nonverbální prostředky mluveného slova. Druhy řeči. Práce s textem. Mluvený projev bez přípravy. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, jazykolamy. Praktická cvičení na obohacování slovní zásoby-synonyma, antonyma a další, související s aktivizováním činností mozku a schopností koncentrace. Řeč viděná, psaná a slyšená. Testy kreativity.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správného mluveného projevu. Studenti budou prakticky aplikovat základy řečnictví, budou seznámeni s nejčastějšími poruchami řeči i s fyziologickou stránkou ústního projevu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Čtení vybraného textu (libovolně zvoleného - poezie, próza ...) s přiměřeným výrazem, intonací, dynamikou, tempem, mimikou a gestikulací
Doporučená literatura
  • HOLASOVÁ, T. Umíte správně mluvit? Praha: H&H, 1992.
  • KOHOUT, J. Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Ringier ČR, Praha, 1999..
  • LANGER, A. Úspěch veřejné promluvy. Praha: Fortuna, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -