Předmět: Ekonometrie

« Zpět
Název předmětu Ekonometrie
Kód předmětu KSY/EKM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rozkovec Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod a podstata operačního výzkumu, základní typy rozhodovacích problémů 2. Ekonomický a matematický model úlohy lineárního programování, základní pojmy lineárního programování 3. Jednofázová simplexová metoda 4. Dvoufázová simplexová metoda 5. Obecný tvar simplexové tabulky, možnosti zakončení výpočtu při řešení úloh LP 6. Teorie duality 7. Postoptimalizační analýza 8. Celočíselné programování - formulace úloh 9. Celočíselné programování - metody řešení 10. Vícekriteriální rozhodování - formulace úlohy, metody odhadu vah kritérií 11. Vícekriteriální rozhodování - metody hodnocení variant 12. Úlohy vícekriteriálního programování 13. Rezerva 14. Rezerva Cvičení: 1. Ekonomický a matematický model úlohy leneárního programování. Grafické řešení úlohy 2. Aplikace lineárního programování, formulace matematických modelů u slovních úloh 3. Jednofázová simplexová metoda 4. Dvoufázová simplexová metoda, možnosti zakončení výpočtu při řešení úloh LP 5. Teorie duality - sestavení duální úlohy, analýza řešení duální úlohy 6. Postoptimalizační analýza v úlohách lineárního programování 7. Celočíselné úlohy - základní typy 8. Celočíselné úlohy - metody řešení 9. Metody odhadu vah u vícekriteriálního rozhodování 10. Metody vícekriteriálního hodnocení variant 11. Úlohy vícekriteriálníhop hodnocení variant 12. Vícekriteriální programování 13. Rezerva 14. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit posluchače se základy matematického modelování a vícekriteriálního rozhodování.
Aplikace matematických modelů lineárního programování a vícekriteriálního rozhodování metod v praxi.
Předpoklady
Lineární algebra, základy diferenciálního počtu, práce s počítačem.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočtový test min. 60%, písemná zkouška min. 70%.
Doporučená literatura
  • FIALA, P. Modely a metody rozhodování. 1. vyd. Oeconomica. Praha 2003.
  • GREENE,W.H.:. Econometric analysis. Prentice Hall, New Jersey 2000.,.
  • HILLIER, F. S.:. Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.. New York, 2014. ISBN 125925318X.
  • HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. J. Introduction to Operations Research. Third Edition. Holden - Day. San Francisco 1979.
  • JABLONSKÝ, J., LAGOVÁ, M. Lineární modely. VŠE Praha 1999.
  • JABLONSKY, J. Operační výzkum. 1. vydání. Prefessional Publishing Praha 2002. &, &.
  • PELIKÁN, J. Diskrétní modely. VŠE 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní