Předmět: Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření

« Zpět
Název předmětu Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření
Kód předmětu KSY/VYB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Gurinová Kateřina, Ing. Ph.D.
 • Hovorková Valentová Vladimíra, Ing. Ph.D.
 • Rozkovec Jiří, Mgr.
 • Öhm Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pořizování dat - základní pojmy. 2. Metody pořizování dat. 3. Škálování. 4.-5. Způsoby zpracování proměnných. 6.-7. Zobecnění výstupů z výběru na populaci - část 1. 8. Zobecnění výstupů z výběru na populaci - část 2. 9.-10. Analýza závislostí. 11.-12. Vybrané metody vícerozměrné statistiky. 13.-14. Rezerva pro zvané přednášky. Cvičení: 1. Pořizování dat - základní pojmy. 2. Metody pořizování dat. 3. Zhodnocení návrhů dotazníků. 4. Škálovací postupy, zpracování proměnných. 5. Charakteristiky rozdělení četností. 6. Práce s vícehodnotovými odpověďmi, statistické odhady. 7. Statistické odhady. 8. Testování hypotéz (jednoparametrických). 9. Testování hypotéz (dvouparametrických). 10. Dvourozměrné rozdělení četností a zkoumání závislosti kategoriálních proměnných. 11. Analýza rozptylu, regresní analýza. 12. Korelační analýza, pořadová korelace. 13.-14. Prezentace dotazníků a výsledků dotazníkového šetření jednotlivých skupin.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se statistickým zpracováním dat z dotazníků.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalost MA1, ST1, ST2 práce s počítačem (zejména program STATGRAPHICS Centurion XVII).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet - účast na cvičeních minimálně 80%, písemný zápočtový test minimálně na 60%. Zkouška - písemná zkouška minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření - Část 1. VŠE Praha. Praha, 1999. ISBN 80-7079-191-8.
 • ČERMÁK, V., VRABEC, M. Teorie výběrových šetření - Část 3. VŠE Praha. Praha, 1999. ISBN 80-245-0003-5.
 • HEBÁK, P. et al. Vícerozměrné statistické metody (3). Informatorium. Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3.
 • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J. Statistika pro ekonomy 8. vydání. Professional Publishing. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • LOHR, Sharon, L. Sampling: Design and Analysis. Brooks/Cole. Boston, 2010. ISBN 978-0-495-11084-2.
 • PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. 1. vydání. Professional Publishing. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0.
 • ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vydání. Professional Publishing. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
 • STANKOVIČOVÁ, I., VOJTKOVÁ, M. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Iura Edition. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8078-152-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní