Předmět: Základy pojišťovnictví

« Zpět
Název předmětu Základy pojišťovnictví
Kód předmětu KSY/ZAPO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojem riziko - čisté a záměrné riziko, subjektivní a objektivní riziko, role rizika v životě lidí a v ekonomice. 2. Disciplína risk management; podstata, fáze risk managementu, řešení existence rizik na základě principů risk managementu. Řízení rizik v kontextu podnikové praxe. 3. Podstata pojmu pojištění; jako finanční kategorie, jako finanční služby, součást finančního trhu. 4. Sociální pojištění; obecné vymezení pojmu a podstaty, role sociálního pojištění, financování sociálního pojištění, organizace a financování jednotlivých složek sociálního pojištění v podmínkách České republiky. 5. Základní pojmy a členění soukromého pojištění; účastníci pojistných vztahů, pojistná smlouva a pojistné podmínky, pojistná doba a pojistné období, pojistné a pojistné plnění, rizikové a rezervotvorné pojištění. 6. Pojistný zájem a formy pojištění; obnosová a škodová pojištění, doplňkové formy pojištění, jejich uplatnění, konkrétní příklady propočtu velikosti pojistných plnění. 7. Pojistné; složky ve struktuře pojistného, obecné přístupy ke stanovení velikosti netto pojistného, bonusy a malusy, správní náklady pojišťovny a jejich struktura a role v rámci ceny pojištění. 8. Životní pojištění; základní charakteristika životního pojištění, konstrukce základních podob životních pojištění. 9. Filozofie přístupu k určení velikosti netto pojistného v životním pojištění. 10. Penzijní připojištění; role a konstrukce penzijního připojištění obecně a v podmínkách ČR. 11. Neživotní pojištění; základní charakteristika neživotního pojištění, konstrukce základních podob neživotního pojištění (úrazové, majetkové, odpovědnostní, právní ochrany) 12. Filozofie přístupu k určení velikosti rizikového netto pojistného v neživotním pojištění. 13. Základní charakteristiky hospodaření pojišťovny - technické rezervy, zajištění, pojistně technické riziko. 14. Pojišťovnictví; struktura pojišťovnictví, základní přístupy k regulaci pojišťovnictví ze strany státu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvedení do odborné pojišťovací problematiky, seznámení s pojmy používanými v rámci studia pojišťovnictví, základními principy fungování pojištění jako ekonomické kategorie a finanční služby, seznámení se základními podobami pojištění, zejména soukromého pojištění a objasnění vazeb na ostatní ekonomické kategorie, seznámení se s akutálními vývojovými tendencemi na pojistných trzích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Základní znalosti z problematiky pojišťovnictví.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: písemná (minimum 65 %).
Doporučená literatura
 • BÖHM, A.; MUŽÁKOVÁ, K. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 1. vydání. 184 s. ISBN: 978-80-7431-035-5..
 • Daňhel, J. Pojistná teorie.. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-00-2.
 • DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Pojistné trhy: Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře.. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-078-2.
 • DUCHÁČKOVÁ, E.; DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 1. vydání. 224 s.. ISBN 978-80-7431-015-7.
 • Ducháčková, E. Pojišťovnictví a pojištění, Ekopress, Praha 2005. ISBN 80-86119-92-0.
 • KOBÍK VALIHOROVÁ, A.; MUŽÁKOVÁ, K. Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, 2013. 299 s. ISBN 978-80-7372-935-6..
 • KPO EF TUL. Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu IV Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html>..
 • LANKFORD, K. The Insurance Maze: How You Can Save Money on Insurance and Still Get the Coverage You Need. Kaplan Publishing, 2006. 1st ed. 288 p. ISBN 978-14-19526-947..
 • Majtánová, A., Dańhel, J., Ducháčková, E., Kafková, E. Pojišťovnictví - teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1.
 • McNAMARA, J. M. Principles of Risk Management and Insurance. Addison-Wesley, 2000. 1st ed. 484 p. ISNB 978-03-21076-977..
 • MFČR. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví..
 • Vostatek, J. Sociální a soukromé pojištění. Codex Bohemia Praha 2000. ISBN 80-85963-21-3.
 • World Economic Forum. Global risk report (pro příslušný rok). Dostupné z: www.weforum.org..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní