Předmět: Konstrukce a vzorování

« Zpět
Název předmětu Konstrukce a vzorování
Kód předmětu KTT/KOV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, názvosloví, trendy a možnosti ve vzorování listových tkanin. Tvorba konstrukce listových tkanin. 2. Možnosti vzorování listových tkanin z hlediska parametrů stroje, parametrů tkaniny. 3.-4. Odvozené vazby ve vztahu ke vzorování listových tkanin. 5. Techniky vzorování listových tkanin - vazebné možnosti v pruzích (příčných, podélných), nastavení tkacího stroje a jednotlivých mechanizmů pro tkaní dané tkaniny 6. Techniky vzorování listových tkanin - vazebné možnosti ve čtvercích a obdélnících, nastavení tkacího stroje a jednotlivých mechanizmů pro tkaní dané tkaniny 7. Techniky vzorování listových tkanin - grádly a činovatní techniky 8. Technika vzorování: Vliv barevného snování a házení v kombinaci s vazbou. Vazby v pruzích, ve čtvercích a obdélnících. 9. Základní pojmy, charakteristika a rozdělení vazeb, používané materiály pro pletení, základní parametry pletenin s ohledem na charakteristiku a parametry stroje. 10. Zátažné pleteniny - jednolícní, oboulícní, obourubní (základní i odvozené). Zápis vazeb v programovém prostředí systému SDS ONE. 11. Principy vzorování při zátažném pletení (vyřazení jehly z činnosti, přerušení činnosti jehly, omezení činnosti jehly, posun lůžka, přemístění očka, aj.), princip žakárového vzorování u plochých pletacích strojů (tzv. V-bed). 12. Vzorování zátažných pletenin s využitím software SDS ONE. 13. Tvorba návrhu zátažné žakárové pleteniny pomocí software SDS ONE. 14. Tvorba návrhu zátažného tvarovaného dílu pomocí software SDS ONE. Možnosti uzavírání výrobku přímo ve stroji. Cvičení: 1. Základní možnosti provázání - tkaní vzorků základních vazeb na tkacím stroji jehlovém CCI s listovým prošlupním zařízení v laboratořích KTT. 2. - 3. Možnosti provázání s využitím odvozených vazeb - tkaní vzorků základních vazeb na tkacím stroji jehlovém CCI s listovým prošlupním zařízení v laboratořích KTT. 4. - 5. Návrh tkaniny č.1 (samostatná práce) - zpracování návrhu vzorované tkaniny s podélným nebo příčným pruhováním v využitím techniky: kombinace vazeb, grádl. Realizace tkaniny č.1 na tkacím stroji jehlovém CCI s listovým prošlupním zařízení v laboratořích KTT. 6. - 8. Návrh tkaniny č.2 (samostatná práce) - zpracování návrhu vzorované tkaniny listové ve čtvercích nebo v obdélnících s využitím techniky: kombinace vazeb, činovatní technika. Realizace tkaniny č.2 na tkacím stroji jehlovém CCI s listovým prošlupním zařízení v laboratořích KTT. 9. Software SDS One - základní funkce a práce s návrhem pleteniny. 10. Software SDS One - základní možnosti vzorování a postup tvorby vzoru. 11. Zhotovení zátažných vazeb s využitím plochého pletacího stroje v laboratořích KTT (velikost vzoru, charakteristika a nastavení stroje). 12. Zpracování vlastního návrhu zátažné vazby se vzorovými prvky pomocí software SDS One. 13. Zpracování vlastního návrhu zátažného tvarovaného dílu včetně řetízkování pomocí software SDS One. 14. Realizace navržených vazeb na zátažném plochém stroji v laboratořích KTT - nastavení parametrů pletenin a stroje.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: konstrukce tkanin a pletenin, možnosti provázání nití ve tkanině, možnosti vzorování pletenin, vazební techniky ve tkaninách, CAD systémy ve vzorování tkanin a pletenin, vzorování listových tkanin, vzorování zátažných pletenin.
Studenti si rozšíření znalosti v oblasti tkalcovských a pletařských vazbách, vzorování tkanin a pletenin. Jsou schopni si vytvořit vlastní návrh s využitím výpočetní techniky.
Předpoklady
Znalost předmětu Tkalcovství a Pletařství, základní orientace v tkalcovských a pletařských vazbách.
KTT/TKL a zároveň KTT/PLT

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání zadání a projektových prací do Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Manuál CAD systému SDS ONE (for knitting).
 • Manuál CAD systému VictorDesignScop - EAT - žakárské tkaniny..
 • Hlavatý, Moravec, V. Vazby a rozbory tkanin 1. a 2. část, SNTL 1988.
 • Hruda, Moravec, V. Technologie 1, 2. část (Technologie přípravy a tkaní. Vazby listových tkanin)..
 • KOČÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • Kovaříková, M. Vazby a rozbory pletenin. SNTL Praha, 1987.
 • Spencer D. J.:. Knitting technology a comprehensive handbook and practical guide. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England,, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní