Předmět: Odborná praxe

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe
Kód předmětu KTT/OPX
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Odborná praxe je realizována ve spolupráci se specializovanými pracovišti po dobu třech týdnů v oboru textilní výroby.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 120 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Odborná praxe je realizována ve spolupráci se specializovanými pracovišti po dobu tří týdnů v oboru souvisejícím se studijním programem resp. oborem studenta. Vzájemná spolupráce o přijetí studentů je ošetřena vzájemnou smlouvou, která vymezuje oblasti spolupráce a náplň jednotlivých aktivit. Cílem odborné praxe je zvýšení kompetencí studentů, rozvoj jejich komunikativních dovedností a samostatnosti v řešení zadaných úkolů. Požadavky na absolventa technických oborů jsou mnohem komplexnější a dosažení studijních cílů je mnohem náročnější. Technicky vzdělaný odborník musí disponovat teoreticko-technickými znalostmi, zvládnout techniky experimentálních metod a zpracování dat, ale zároveň musí být schopen týmové práce, být dostatečně jazykově vybaven a ovládat základní manažerské dovednosti. V současné době je kladen velký důraz na výstupy řešených projektů především z hlediska publikací, přípravy technických podkladů a ve většině případů také zajištění vlastní fyzické realizace. Absolvování praxe může studentovi pomoci tyto dovednosti rozvíjet. Z odborné praxe student zpracovává odbornou hodnotící zprávu, v níž popíše své aktivity a zároveň představí své výstupy. Rozsah, způsob zpracování a průběh veřejné obhajoby formou prezentace je specifikována individuálně při přípravě smluvních podkladů všech stran (student, FT TUL a společnosti, která studenta přijímá).
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočet: K zápočtu studenti odevzdají: 1. Potvrzení společnosti s ohledem na odborné zaměření studijního programu resp. oboru, který student studuje o vykonané praxi, která zahrnuje název společnosti, jméno studenta, délka praxe, razítko a podpis firemního zástupce (popř. pracovní smlouvu). 2. Zprávu o průběhu vykonané praxi ve stanoveném rozsahu a s uvedením všech náležitostí. 3. Zpravidla obhajoba získaných výsledků před odbornou veřejností.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -