Předmět: Textilní stroje

« Zpět
Název předmětu Textilní stroje
Kód předmětu KTT/TST
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
 • Ornstová Jana, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Přehled přádelnické techniky podle použité technologie včetně základních technologických principů. 2. Stroje pro přípravu vlákenného materiálu, stroje mykací a posukovací. 3. Česací stroje a konvertory. 4. Předpřádací stroje křídlové, finizery, prstencové dopřádací stroje. 5. Rotorové dopřádací stroje, stroje skací. 6. Mechanismy soukacích a snovacích strojů. Mechanismy tkacích strojů a jejich celkové uspořádání, pohony a přírazné mechanismy 7. Mechanismy pro tvorbu prošlupu. 8. Mechanismy zanášení útku. 9. Mechanismy podávání osnovy a odtahu tkaniny. 10. Tkací stroje pro tvorbu tkanin v perlinkových vazbách. 11. -14. Konstrukce a jednotlivé mechanismy pletařských strojů obecně. Pracovní a ovládací ústrojí zátažných plochých i okrouhlých pletařských strojů. Pracovní a ovládací ústrojí osnovních pletařských strojů. Přehled současných výrobců pletařských strojů a novinky v technologii. Cvičení: 1. Základy kinematických a technologických výpočtů přádelnických strojů 2. Vybrané přádelnické stroje - laboratoř 3. Kinematické a technologické výpočty víčkového mykacího stroje 4. Kinematické a technologické výpočty prstencového dopřádacího stroje 5. Kinematické a technologické výpočty rotorového dopřádacího stroje 6. - 7 . Exkurze 8. - 10. Rozbor jednotlivých mechanismů strojů v tkalcovské laboratoři. 11. -13. TexMind Warp Knitting Software pro tvorbu osnovní pleteniny - individuální úloha. Příprava a návlek osnovního stroje, nastavení mechanismů stroje podle připraveného návrhu struktury Příprava a seřízení plochého dvoulůžkového pletacího stroje s podavačem pro tzv. speciální délkové materiály - výroba pleteniny se specifickým účelem. 14. Odevzdání zadaných úloh a jejich obhajoba.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 23 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předměty Textilní technologie I, Přádelnictví, Tkalcovství a Pletařství. V rámci předmětu student získá hlubší znalosti z oblasti konstrukce textilních strojů a jejich mechanismů. V úvodu jsou probrány obecné principy a názvosloví z oblasti textilních strojů. Předmět se zabývá konkrétním strojním zařízením, které je využíváno v oblasti předení, tkaní a pletení. Student získá poznatky o konkrétních mechanismech jednotlivých strojů, vývojových trendech v oblasti jejich konstrukčních uspořádání.
Orientace v oblasti konstrukce textilních strojů a jejich mechanismů.
Předpoklady
Základní znalost matematiky a mechaniky.
KTT/PRA a zároveň KTT/PLT a zároveň KTT/TKL

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Přímá forma výuky: aktivní účast na cvičeních, zpracování zadaných úkolů v rámci jednotlivých technologických celků Nepřímá forma výuky: účast na nepřímé (distanční) formě výuky, zpracování zadaných úkolů na příslušná témata v rámci distanční výuky. Odevzdání vypracovaných úkolů do 14. 1. 2022 Zkouška: Ústní
Doporučená literatura
 • Manuál systému TexMind Warp Knitting Software.
 • Daněk, V. Stroje a technologie osnovního pletení, skriptum VŠST. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní, 1984. ISBN 55-323-83.
 • DVOŘÁK, J. Tkací proces a stroj, TU-Liberec, 2006.
 • KOĆÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • Kovář, R. Stroje a technologie zátažného pletení, skriptum VŠST. Liberec, 1983.
 • Nosek, S. Teorie tkacího procesu.
 • Spencer D. J.:. Knitting technology a comprehensive handbook and practical guide. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England,, 2001.
 • Talavášek, O., Plíštil, J. Příprava materiálu ke tkaní. SNTL Praha, 1984.
 • Talavášek, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. SNTL Praha, 1984.
 • Ursíny, P. Předení I, skriptum TU Liberec. Liberec, 2006. ISBN 80-7372-077-9.
 • URSÍNY, P. Předení II, skriptum TU Liberec. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní