Předmět: Netradiční hry

« Zpět
Název předmětu Netradiční hry
Kód předmětu KTV/NEHK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: 1. Netradiční hry - teorie. 2. Ringo. Technika házení a chytání kroužku. Pravidla, rozhodování. Hra s jedním a se dvěma kroužky. 3. Frisbee (technika ovládání disku, soutěžní disciplíny a hry). Ultimate - pravidla, rozhodování, hra. 4. Lakros. Technika ovládání míčku (házení a chytání, sbírání míčku, pohyb hráče smíčkem). Pravidla, hra. 5. Fusvolejbal, herní činnosti jednotlivce, pravidla, hra dvojic, trojic. 6. Nohejbal. Nácvik herních činností, pravidla, hra. 7. Korfbal. (nácvik herních činností). Pravidla - půlící čára, bráněná pozice. Hra. 8. Kinball. (základní herní dovednosti). Pravidla - rozhodování, hra. 9. Holomajzna. Pravidla, rozhodování, hra. 10. Tchoukball - herní dovednosti, pravidla, hra. 11. Bezkontaktní ragby - schéma herního pohybu, pravidla, hra. 12. Brenbal - pravidla, hra. 13. Kanjam - herní dovednosti, pravidla, hra. 14. Turnaj v netradičních hrách C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly, technikou a metodikou nácviku méně rozšířených sportovních her.
Student získá dovednostní a didaktické kompetence pro realizaci netradičních her.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na výuce. Výuky je nutno se účastnit v plném rozsahu. Součástí výuky jsou úvodní metodické výstupy studentů (hry, rozcvička). Zadání výstupu je určeno vyučujícím. Pro potřeby nucené distanční výuky (COVID-19) je využíván systém Google Meet. Prokázání herních dovedností je možné požadovat multimediálně, taktéž výstupy studentů.
Doporučená literatura
  • ČÁLEK, F. a KOVANDA, V. Pravidla netradičních sportů. 1. vyd. Praha : Sportpropag,1989.
  • KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově.. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-621-8.
  • RJABCOVÁ, H. Netradiční hry: metodický materiál. Liberec : FP TU v Liberci,1997.
  • ROVNÝ, M. Hry na volný čas. 2. vyd. Bratislava : Šport, 1980.
  • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. 1. vyd. Praha : UK, 1980.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. a II. Praha : Grada, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní