Předmět: První pomoc

« Zpět
Název předmětu První pomoc
Kód předmětu KTV/PPOK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kučerová Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Právní aspekty poskytování první pomoci. Obecný postup poskytování první pomoci. Volání na tísňovou linku. 2. Náhlá zástava oběhu. Praktický nácvik základní neodkladné resuscitace včetně použití AED u dospělých a dětí. 3. Šokové stavy. Zástava masivního zevního krvácení. 4. První pomoc při poškození teplem a chladem. První pomoc při poleptání. První pomoc při otravách. 5. První pomoc u závažných úrazových stavů. 6. První pomoc u neúrazových stavů dospělých. První pomoc u neúrazových stavů v dětském věku. 7. Praktický nácvik postupů ošetření vybraných poranění, obvazová technika, polohování. 8. Lékárnička pro první pomoc. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. 9. Hromadný výskyt raněných.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a technikami řešení obecné krizové situace související s ohrožením života nebo zdraví člověka. Pozornost je věnována i problematice ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a právní odpovědnosti při poskytování první pomoci.
Student získá odborné kompetence pro poskytnutí první pomoci.
Předpoklady
Základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Test

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %), zvládnutí teorie a základních technik první pomoci. Test a vyřešení modelové situace.
Doporučená literatura
  • VITAE.
  • HASÍK, J. a kol. Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80-87729-17-5.
  • LEJSEK, J. a kol. První pomoc. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2090-9.
  • TACHAKRA, S. Příručka první pomoci, vyd. Bratislava: INA, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní