Předmět: Sport a aktivní životní styl

« Zpět
Název předmětu Sport a aktivní životní styl
Kód předmětu KTV/SAZS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Sport v aktivním životním stylu obyvatel (pojímání, struktura, dělení apod.). 2. Sport a jeho pozitivní či negativní dopad ke zdraví (sport pro všechny vs. vrcholový sport). 3. Sport a kvalita života, vliv sportu na školní prospěch a pracovní výkonnost. 4. Strategické koncepční dokumenty k podpoře sportu a aktivního trávení volného času. 5. Doporučení k pohybové aktivitě. 6. Monitoring pohybové aktivity. 7. Doporučení k tělesné zdatnosti. 8. Testování tělesné zdatnosti. 9. Sportovní preference a jejich rozdílnost u různých cílových skupin. 10. Sportování a aktivní životní styl dětí a mládeže. 11. Sportování a aktivní životní styl dospělých. 12. Sportování a aktivní životní styl seniorů. 13. Intervenční programy pro rozdílné cílové skupiny. 14. Zápočtová hodina. Cvičení: 1. Vědecké články na téma sport a zdraví. 2. Monitoring pohybové aktivity (vlastní výzkum). 3. Vyhodnocení monitoringu pohybové aktivity. 4. Testování zdravotně orientované zdatnosti (vlastní výzkum). 5. Vyhodnocení testování zdravotně orientované zdatnosti. 6. Příprava intervenčního pohybového programu. 7. Aplikace intervenčního programu v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 55 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se sportem a obecně aktivním životním stylem ve vztahu na zdraví člověka, kvalitu života, školní a pracovní výkonnost. Současně se posluchači dozví podrobné informace k doporučením a možností subjektivního i objektivního zjišťování informací o úrovni pohybové aktivity a tělesné zdatnosti. V neposlední řadě se dozví fakta o sportování a aktivním trávením volného času u různých cílových skupin, pro které dokáže i vzhledem ke sportovním preferencím připravit intervenční sportovní a pohybově aktivní program.

Předpoklady
Student má znalosti na úrovni předmětu Zdravý životní styl.
KTV/ZZS

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Zápočtové požadavky: Účast na cvičeních (80% docházka), odevzdání dílčích úkolů, písemný test. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • BRITT, M. Action Sport & Fitness: A Guide To A Healthier Lifestyle for Men & Women.. Dallas: Texas A&M University Press., 2017. ISBN 978-1-9733-5325-6.
  • RUBÍN, L. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost v kontextu zastavěného prostředí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5451-1..
  • SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1039-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr