Předmět: Sport 5

« Zpět
Název předmětu Sport 5
Kód předmětu KTV/SPZ5
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu, technika plaveckých způsobů. 2. Diagnostika plaveckých dovedností. 3. Základní plavecké dovednosti. Poloha, splývání, "cit pro vodu", plavecké dýchání, potápění a orientace pod vodou. 4. Technika a nácvik plav. způsobu prsa - prvkové plavání, souhra HK a DK. Souhra HK s dýcháním, prsařská obrátka. 5. Nácvik techniky pl. způsobu kraul. Prvkové plavání. Startovní skok. Kraulová souhra v bezdeší, s dýcháním. Základní kraulová obrátka. Technická cvičení kraul, startovní skok - kraul. Nácvik vlnění. 6. Nácvik motýlku- technická cvičení, nácvik souhry. Opakování obrátek P a K. 7. Nácvik pl. způsobu znak. Technická cvičení, nácvik souhry. Startovní skok - znak. 8. Záchrana tonoucích, skok do neznámé vody.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je koncipována jako praktický celek, zdokonalující plavecké dovednosti studentů. Obsahem předmětu je nácvik a zdokonalení plaveckých způsobů P, K a dovedností nutných k záchraně tonoucího včetně základů potápění a plavání pod vodu. Student bezpečně ovládá komplex záchrany tonoucího.
Studenti si zdokonalí své plavecké dovednosti, osvojí si dovedností nutné k záchraně tonoucího včetně základů potápění a plavání pod vodu.
Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %). Předvedení vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ,I. a MILER, T. Plavání. 1. Vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
  • HOCH, M. Teorie a didaktika plavání. Praha : SPN, 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Zdravotnický záchranář (15) Kategorie: Zdravotnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní