Předmět: Tělesná výchova 2 pro HF

« Zpět
Název předmětu Tělesná výchova 2 pro HF
Kód předmětu KTV/TV2*H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů dochází od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: Cvičení s balančními pomůckami Výuka je zaměřena na cvičení na balančních plochách pro zlepšení stability vnitřního stabilizačního systému, koordinace, rovnováhy i fyzické kondice. V hodinách budou využívány pomůcky: gymbally, overbally, bosu, houpací desky, točny Togu, balanční podložky theraband a balance stepy - v různých kombinacích. Fitness a cvičení s hudbou Výuka je zaměřena na praktické možnosti využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě studentů s použitím monitoringu srdeční frekvence. Hodiny jsou zaměřeny na tyto formy cvičení - zumba, step aerobik, bosu, spinning, powerjóga a kondiční posilování. Moderní formy kondiční gymnastiky Výuka je určena studentům, kteří rádi zkouší nové a netradiční nářadí a náčiní používané v moderních kondičních formách gymnastiky. Předmět zahrnuje Jumping a cvičení s využitím netradičního náčiní Gymsticku a pružinové desky Vestimedu. Netradiční hry Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly a na nácvik vybraných méně rozšířených sportovních her (brenball, basketvolejbal, bezkontaktní ragby, fusvolejbal, kinbal, korfbal, ringette, ringo, T-ball, tchoukball) . Zdravotní TV Výuka je určena pro studenty se zdravotními oslabeními. Jedná se hlavně o kompenzační cvičení při svalových dysbalancích. Při cvičení budou využívány pomůcky: gymbally, overbally , bosu, houpací desky, točny Togu, balanční podložky theraband, balance stepy. Předmět je také možné splnit těmito kurzy: - v rámci aktivních forem turistiky (Letní kurz, Kurz vysokohorské turistiky), - v rámci zimních sportů (Zimní kurz, Skialpinistický kurz, Kurz běžeckého lyžování, Kurz sjezdového lyžování). - nabídku doplňují Kurz vodních sportů u moře a Kurz jachtingu. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Ke stávajícím aktivitám byly přidány další nové pohybové aktivity: vodní sporty a zábavné formy plavání, kondiční plavání, florbal, tenis a minitenis, kondiční posilování, kondiční cvičení s balančními pomůckami, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, jumping, všeobecná sportovní průprava - netradiční atletika, indoor cycling, zdravotní tělesná výchova, rekreační pohybové a sportovní hry, netradiční sportovní hry, sportovní lezení, sebeobrana (vždy dle aktuální nabídky). Student má možnost zapsat se na stejnou aktivitu jako v předchozím semestru (s cílem osobního zdokonalení ve zvolené aktivitě) nebo si zapsat a vyzkoušet jinou pohybovou aktivitu. Přihlášky přes webovou stránku KTV před zahájením semestrální výuky.
Studenti získají klíčové kompetence k aktivnímu životnímu stylu. Zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit v průběhu dalšího života.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičeních (75 %)
Doporučená literatura
  • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní