Předmět: Architektury elektronických systémů

« Zpět
Název předmětu Architektury elektronických systémů
Kód předmětu MTI/AES
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolář Milan, doc. Ing. CSc.
  • Jandura Pavel, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: - Elektrické obvody, stejnosměrný a střídavý proud, charakterizace základních elektrických veličin, základní zákony elektrotechniky, přechodové jevy. - Základní elektrotechnické prvky, zejména polovodičové (diody, tranzistory, tyristory, triaky, optrony). - Zesilovače (parametry, principy, druhy), diferenční stupeň, proudové zrcadlo, operační zesilovače. - Filtry (parametry, druhy), oscilátory (parametry, druhy, podmínky oscilací), klopné obvody (BKO, MKO, AKO), generátory funkcí (parametry, principy). - Tvarovače signálu, omezovače, usměrňovače, elektronické spínače, vzorkovací obvody, časovače. - Stejnosměrné napájecí zdroje (parametry, druhy), stabilizátory a měniče (principy). - A/D a D/A převodníky (parametry, principy, chyby). - Kombinační a sekvenční logické obvody (druhy, metodika návrhu), stavové automaty. - Programovatelné zakázkové obvody (architektury, technologie programování, metodika návrhu). - Základy mikroprocesorové techniky (architektury počítačů, procesory, ALU, řadiče, paměti), kódování dat v číslicových systémech. - Vybrané sběrnice mikropočítačových systémů (druhy, protokoly, charakteristické vlastnosti). Cvičení: - Výpočty parametrů elektrických obvodů, analýza přechodových jevů v obvodech. - Měření parametrů a charakteristik vybraných elektronických součástek, orientace v datových listech. - Kmitočtová charakteristika a časová odezva RLC obvodu, stabilizátor se Zenerovou diodou. - Měření na jednostupňovém tranzistorovém zesilovači. - Měření na obvodech s operačními zesilovači. - Měření integrovaných sériových a paralelních stabilizátorů napětí. - Návrh kombinačních logických obvodů. - Návrh sekvenčních logických obvodů. - Návrh programovatelných hradlových polí. - Programování mikrořadičů, řízení periferií.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět prohlubuje základní znalosti analogové i číslicové elektroniky a rozšiřuje je směrem k elektronickým funkčním blokům. V úvodu jsou zopakovány potřebné znalosti bakalářského studia. Z analogových obvodů jsou probírány zejména základní funkční bloky (zesilovače, zdroje, filtry, generátory, spínače). Z číslicových obvodů jsou probírány obecné sekvenční logické obvody a principy zakázkových obvodů. Předmět dále seznamuje se základními architekturami mikropočítačů a uvádí přehled komunikačních sběrnic a protokolů. Studenti umí definovat základní analogové a funkční bloky. Studenti se umí orientovat v číslicových obvodech. Studenti umí definovat základní architekturu mikropočítačů.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti elektronických součástek a základních analogových funkčních bloků.
Předpoklady
Základní znalosti analogové a číslicové elektroniky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, vypracování zpráv z měření. Zkouška: písemná a ústní
Doporučená literatura
  • Brtník, B. Číslicové systémy. Praha, 2011. ISBN 978-8073004071.
  • Láníček, R. Elekronika, obvody - součástky - děje. Praha, 1998. ISBN 8086056252.
  • Novák, O. kol. Elektronika. Liberec, 2001. ISBN 8070834994.
  • Pinker, J. Mikroprocesory a mikropočítače. Praha, 2004. ISBN 8073001101.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní