Předmět: Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví

« Zpět
Název předmětu Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví
Kód předmětu MTI/BEZ*Z
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Čeština, Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubín Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Nebezpečné účinky elektrostatického náboje, stejnosměrných a střídavých proudů a napětí. 2. Energetické účinky elektromagnetického pole v obvodech se soustředěnými a rozloženými parametry. 3. Metody stínění elektromagnetického pole. 4. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 5. Omezení dotykového napětí v místnostech určených k přímým zásahům na srdci 6. Základní přehled ochranných a jistících prvků. 7. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely. 8. Nouzové zdroje elektrické energie 9. Speciální nouzové zdroje elektrické energie 10. Provoz a zkoušení elektrických rozvodů 11 Zdravotnické elektrické přístroje, základní požadavky na bezpečný provoz. 12 - 14. Přezkoušení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. ČÚBP Odborná způsobilost v elektrotechnice pro práci ve zdravotnictví Cvičení: 1. Možnosti vzniku el. náboje a základní přehled opatření proti jeho nebezpečným účinkům 2. Aplikace základních vztahů pro výpočet účinků elmag. Polí 3. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus 4. Ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí el. spotřebičů v sítích TN - C a TN - S, příklady použití 5. Jističe, stykače, chrániče, praktické ukázky, zadání samostatného projektu 6. Měření vypínací charakteristiky jističe 7. Reálný návrh projektu v budově s lékařskými účely 8. Vzorová aplikace použití záložních zdrojů elektrické energie, stupně spolehlivosti silnoproudého rozvodu 9. Návrh velikosti nouzového zdroje 10. Měření izolačního odporu elektrických spotřebičů 11. Základní úkony při revizi el. rozvodů a el. Spotřebičů 12. - 13. Vyhláška č. 50/78 Sb. ČÚBP Odborná způsobilost v elektrotechnice pro práci ve zdravotnictví 14. Kontrola projektů, zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní přehled ochranných a jistících prvků. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Návrh silnoproudého rozvodu v lékařských budovách. Stručný přehled energetických účinků elektromagnetického pole v obvodech se soustředěnými a rozloženými parametry. Metody stínění elektromagnetického pole.
Student získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti bezpečnosti práce na elektrickém zařízení jak v běžném tak v lékařském prostředí.
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: účast na seminářích, vypracování projektu, písemný test vyhlášky č. 50/78 Sb. ČÚBP
Doporučená literatura
  • ČSN EN 60947 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí.
  • ČSN EN 61557-9 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V.
  • ČSN 33 2000 Bezpečnost elektrických instalací v soustavách nízkého napětí.
  • ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí.
  • ČSN 33 2140:1986-10 a TNI 332140:2007-12 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely.
  • Fencl, F. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. ČVUT, Praha, 2003.
  • KONEČNÁ Eva a Aleš RICHTER. Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-425-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínská technika (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní