Předmět: Elektronika

« Zpět
Název předmětu Elektronika
Kód předmětu MTI/ELE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolář Milan, doc. Ing. CSc.
  • Eichler Jakub, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Pasívní elektronické prvky (R, L, C - provedení, značení, parametry). 2. Diody (druhy, parametry, V-A charakteristiky), usměrňovače, tyristory. 3. Bipolární a unipolární tranzistory (sdružené charakteristiky, náhradní obvody, h/y-parametry, dynamické vlastnosti). 4. Zesilovače (základní dělení, parametry, stabilizace pracovního bodu, třídy), diferenční stupeň, push-pull, Darlingtonovo zapojení. 5. Operační zesilovače (ideální a reálný OZ, parametry). 6. Základní operační sítě s operačními zesilovači (parametry, použití). 7. Stabilizátory a měniče (dělení, principy, parametry). 8. Číslicová elektronika (číselné soustavy, logické operátory, základní hradla, technologie číslicových obvodů). 9. Kombinační logické obvody (popis, parametry, návrh kombinačních obvodů). 10. Sekvenční logické obvody (popis, parametry, klopné obvody, návrh sekvenčních obvodů). 11. Stavové automaty (automaty typu Mealy a Moore, vnitřní stavy, návrh stavových automatů). 12. Programovatelné logické obvody (obvody PLD a FPGA - principy, architektury). 13. A/D a D/A převodníky (principy, parametry). Náplň cvičení: Cvičení se budou skládat z následujících částí: - z řešení ukázkových příkladů (výpočty parametrů součástek a obvodů, nastavování pracovních bodů, řešení časových průběhů signálů apod.); - měření základních charakteristik a parametrů součástek a obvodů; - návrh jednoduchých analogových a číslicových obvodů; - orientace v datasheetech součástek.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analogové a číslicové elektroniky. Výklad je zaměřen na základní principy a funkce vybraných elektronických součástek a funkčních bloků. Cvičení jsou převážně laboratorní, podporují přednášenou problematiku zapojováním vybraných prvků a obvodů s odměřením charakteristik a parametrů.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti elektronických součástek a základních analogových a číslicových funkčních bloků.
Předpoklady
Základní znalosti na úrovni předmětu Elektrotechnika

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

1) Aktivní účast na laboratorních cvičeních. 2) Vypracovat a obhájit obsah laboratorních protokolů. 3) Mít celkový přehled o elektrotechnice.
Doporučená literatura
  • Doležal, I. a kol. Analogová elektronika. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-136-8.
  • Láníček, R. Elektronika, obvody - součástky - děje. BEN, Praha, 1998. ISBN 80-86056-25-2.
  • Novák, O. a kol. Číslicová elektronika. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-137-5.
  • Vobecký, J. - Záhlava, V. Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady. Grada, Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní