Předmět: Elektromagnetická kompatibilita a bezpečnost elektrických zařízení

« Zpět
Název předmětu Elektromagnetická kompatibilita a bezpečnost elektrických zařízení
Kód předmětu MTI/EMC
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubín Jiří, Ing. Ph.D.
  • Richter Aleš, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah seminářů: 1. Úvod, definice, základní pojmy elektromagnetické kompatibility. 2. Zdroje rušivých signálů a vazební mechanizmy jejich přenosu 3. Způsoby omezování rušení odrušovací prostředky a elektromagnetické stínění 4. Způsoby a metody měření rušivých signálů 5. Elektromagnetická odolnost a její testování 6. Úvod do problematiky vyhlášky 50/1978, elektrotechnická kvalifikace 7. Prevence vzniku nebezpečí úrazem elektrickým proudem, živé a neživé části el. zařízení 8. Účinky el. proudu na lidský organizmus, značení vodičů 9. Ochrana před úrazem elektrickým proudem, prostředky základní ochrany, prostředky ochrany při poruše, Prostředky zvýšené ochrany, doplňková ochrana 10. zkouška z vyhlášky č. 50/1978

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Vysvětlení základních principů elektromagnetické kompatibility mechatronických uzlů, měřící a automatizační techniky - základní principy rušení a odrušení po vedení - základní principy rušení a odrušení prostorem ve vztahu k bezdrátovým komunikacím - bezpečnost práce v silných průmyslových elektromagnetických polích, způsoby ochranyProškolení a příprava na zkoušku pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací v rozsahu požadavků vyhlášky č. 50/1978 Sb. podle §5.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti elektromagnetické kompatibility a zvýší si elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu §5 vyhlášky č. 50/1978.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: Aktivní účast na cvičeních, splnění podmínek pro získání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978.
Doporučená literatura
  • Soubor norem ČSN 33 20.
  • DOLNÍK Bystrík. Elektromagnetická kompatibilita. Košice: Elfa, 2013. ISBN 978-80-8086-221-3.
  • KOVÁČ Dobroslav. EMC z hlediska teorie a praxe.. Praha, BEN - tech. literatura, 2006. ISBN 80-7300-202-7.
  • Kubín, J., Richter A.. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví. Liberec, 2014.
  • SVAČINA Jiří. Elektromagnetická kompatibilita, Základní principy a metody. Brno VUT, 1995.
  • SVOBODA J. a kol. Základy elektromagnetické kompatibility.. Vydavatelství ČVUT, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Automatické řízení a inženýrská informatika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Mechatronika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní