Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Elektrotechnika a informatika (N2612)
Studijní obor / Specializace Automatické řízení a inženýrská informatika (3902T005/80 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studijní obor je určen pro absolventy bakalářských studií, zaměřených na techniku, informatiku, automatické řízení a s tím související oblasti. Studenti získají hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné k úspěšnému zvládnutí úloh, kde použité metody často vyžadují nekonvenční a vysoce sofistikovaný přístup k řešení.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Projektant automatizovaných systémů, programátor
Garant oboru / specializace Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní MTI/EPS Elektrické pohony a servomechanismy Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní NTI/DR Diferenciální rovnice Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Zimní NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Zimní NTI/ELMG Elektromagnetismus Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní MTI/ARI Automatické řízení Čeština 5  
A Povinný 1 Letní MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Čeština 5  
A Povinný 1 Letní ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Čeština Angličtina 5  
A Povinný 1 Letní MTI/IDS Identifikace dynamických systémů Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/RBT Robotika Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/STR Stavová regulace Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní MTI/RDB Řízení databází Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní ITE/PRO Semestrální projekt Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/CRI Číslicové řízení Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/PAS Projektování automatizovaných systémů Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/DP1 Diplomová práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/RTC Real Time Control Systems Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PVI Počítačové vidění Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/GRA Gramatiky a automaty Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/DP2 Diplomová práce Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/EMC Elektromagnetická kompatibilita a bezpečnost elektrických zařízení Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/IRO Inteligentní roboty Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/MRA Metody řízení v aplikacích Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/DP2 Diplomová práce Čeština Angličtina 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KVM/TD Technická diagnostika Čeština Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/DP2 Diplomová práce Čeština Angličtina 12  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/ASR Algebraická syntéza regulačního obvodu Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/RVS Řízení vícerozměrových systémů Čeština 5