Předmět: Elektrotechnická měření, provozní bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví

« Zpět
Název předmětu Elektrotechnická měření, provozní bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví
Kód předmětu MTI/EMZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubín Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Úvodní hodina, opakování základních pojmů 2) Měření vypínací doby proudového chrániče 3) Měření unikajících proudů 4) Měření izolačních odporů 5) Měření vypínací charakteristiky jističe. 6) Měření vypínací doby relé 7) Měření impedance smyčky obvodu 8) Vypočet výkonů v třífázové soustavě 9) Výpočet proudu nulovým vodičem v třífázové soustavě 10) Výpočet impedance poruchové smyčky 11) Příklady na dimenzování elektrických rozvodů 12) Problematika přepětí 13) Elektromagnetická kompatibilita

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení především praktických znalostí získaných v předmětu Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost Cílem předmětu je prohloubení především praktických znalostí získaných v předmětu Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost elektrických zařízení. Hlavní náplní předmětu budou základní měření na elektrických přístrojích a výpočty příkladů související s bezpečností práce na zdravotnických elektrotechnických a elektronických zařízeních. Studenti se umí orientovat v základním měření na elektrických přístrojích. Studenti umí provést základní výpočty proudu procházejícím lidským tělem při nebezpečném dotyku v rámci bezpečnosti práce.
Student získá praktické dovednosti v oblasti bezpečnosti práce na elektrickém zařízení jak v běžném tak v lékařském prostředí
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na přednáškách, napsání zápočtového testu Složení zkoušky
Doporučená literatura
  • Cipra M., Kříž M. Elektrotechnická kvalifikace. Praha, 2006.
  • Cipra M., Kříž M. Úvod do elektrotechniky. Praha, 2004.
  • Kubín. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví. Liberec, 2014.
  • Kubín J., Richter A. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví. Liberec, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní