Předmět: Měření elektrických a neelektrických veličin v biomedicíně a v řídicí technice

« Zpět
Název předmětu Měření elektrických a neelektrických veličin v biomedicíně a v řídicí technice
Kód předmětu MTI/MBI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jelínek Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přehled chyb číslicových měřicích systémů a možnosti jejich snížení. 2. Číslicové měřicí systémy se sériovým rozhraním. 3. Automatizované měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 - GPIB. 4. Ovladače přístrojů, inteligentní virtuální ovladače, knihovna VISA.Systémy VME, VXI. 5. Převodníky v multifunkčních deskách. Vlastnosti, parametry, chyby. 6. Multifunkční desky, vnitřní zapojení, funkční bloky, druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití.. 7. Programování a možnosti užití multifunkčních desek. 8. Základy zpracování naměřených dat, frekvenční analýzy, přesnosti zpracování a možné chyby. 9. Zpracování a úprava dat v časové oblasti, číslicové filtry, návrhy a použití. 10. Distribuované systémy, sběrnice RS 485, moduly ADAM, druhy, použití, programování. Porovnání měřicích systémů. 11. Základy elektronických obvodů, elektrické veličiny a elektronické součástky pro snímání biopotenciálů. 12. Prvky a obvody elektronických měřicích přístrojů. Operační zesilovače. Měřicí zesilovače. 13. Převodníky elektrických veličin s vazbou na senzory v lékařství. 14. Číslicové zpracovaní elektrického biopotenciálu, filtrace. Elektrické filtry.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je představit studentům konstrukci elektronického přístroje od problematiky napájení až po programování obvodů nejen pro měřicí a řídící techniku v biomedicíně. Předmět je přehledem v oblasti měření fyzikálních veličin v biomedicíně a aplikace mikroelektroniky a mikropočítačů pro měřicí a řídící techniku.
Student je seznámen zejména s metodami měření neelektrických veličin, s převodníky těchto veličin. Studenti budou naučeni definovat základní měřicí metody, popsat a vysvětlit základní fyzikální principy celé řady senzorů a elektronických měřicích přístrojů. Studenti se naučí provádět pomocí těchto přístrojů měření fyzikální veličiny. Student získá základy programování virtuálních měřicích přístrojů pomocí LABVIEW.
Předpoklady
Zápočet: Aktivní účast (fyzická i duševní) na cvičeních, vypracování měřicích programů. Zkouška: písemná a ústní

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání zápočtu a prokázání dobrých znalostí přednášené a procvičované látky. Doporučeno bude samostudium vybraných témat.
Doporučená literatura
  • Haasz,V., Sedláček, M. Elektrická měření (Přístroje a metody). ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-02731-7.
  • Ripka P., Ďaďo S., Kreidl M., Novák, J. Senzory a převodníky. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-0123-3.
  • Valečko Z. Bioelektronika v amatérské praxi. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-122-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní