Předmět: Měřicí technika II.

« Zpět
Název předmětu Měřicí technika II.
Kód předmětu MTI/MT2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky Každý školní rok
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jelínek Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do měření neelektrických veličin Měřicí převodníky fyzikálních veličin. Měřicí řetězec. Statické a dynamické vlastnosti měřícího řetězce. Chyby měřícího řetězce. Metody zmenšení chyb snímačů. 2. Měření teplot a tepla. Základní principy měření teploty. Teploměry založené na mechanickém principu. Elektrické teploměry odporové, termoelektrické, polovodičové, krystalové. Časová konstanta dotykových teploměrů. Měření nízkých teplot. Bezdotykové měření teploty, pyrometry. Termovize. Měřiče odběru tepla. 3. Měření tlaků. Piezoelektrické snímače, elektrometrické a nábojové zesilovače. Měření vakua. 4. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných těles. Měření deformací, tenzometry. Měření sil a točivého momentu, dynamometry. Měření přímé a úhlové polohy, rychlosti, zrychlení. Odporové, indukčnostní a kapacitní snímače. Měření otáček, stroboskopy, indukční a optoelektrické snímače. 5. Měření mechanického kmitání, absolutní a relativní snímače kmitání. 6. Měření veličin v mechanice tekutin. Měření rychlosti a průtoku. Anemometrické snímače mechanické a elektrické. Základy laserové anemometrie. Měření výšky hladiny. 7. Měření vlhkosti. Analýza plynů, měření emisí. Měření vodivosti kapalin. Měření pH. 8. Měření světelného záření, měření jaderného záření. Měření magnetických veličin. Měření hluku. Cvičení: 1. Laboratoře: Převodní charakteristiky teplotních čidel. Linearizace teplotní charakteristiky termistoru. Přechodová charakteristika Pt100. Odporový rotační snímač Odporový indukčnostní snímač polohy. Inkrementální rotační snímač. Optoelektronický rotační absolutní snímač. Tachodynamo a inkrementální rotační snímač. Tenzometrický snímač. Stroboskop a otáčky motoru. Průtokoměry. Kompresor se vzdušníkem a senzory tlaku. Senzory rychlosti proudění vzduchu. Ultrazvukový snímač výšky hladiny. Vlhkoměry. Hydrostatický tlak a výška hladiny. Koncentrace roztoku a pH. Kapacitní snímač výšky hladiny. Koncentrace roztoku a vodivost. Měření parametrů světelných zdrojů. 2. Cvičení prohlubující přednášenou problematiku, opakování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
  • Semestrální práce - 44 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento předmět je pokračováním předmětu Měřicí technika I. Studenti se seznámí zejména s metodami měření neelektrických veličin, s převodníky těchto veličin a získají základní informaci o skladbě měřicích systémů a o principech dálkového měření.
Student je seznámen zejména s metodami měření neelektrických veličin, s převodníky těchto veličin a základní informaci o skladbě měřicích systémů a s principy dálkového měření.
Předpoklady
Předpokládají se dobré znalosti z matematiky, fyziky, mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a předmětu Měřicí technika I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů z měření u všech úloh, získání zápočtu a zkoušky.
Doporučená literatura
  • Ďaďo, S., Kreidl, M. Měřicí převodníky fyzikálních veličin. ČVUT FEL, Praha, 1999.
  • JENČÍK, J. - VOLF, J.:. Technická měření. ČVUT Praha, Praha 2000..
  • KOCOUREK,P. a kol. Číslicové měřící systémy. ČVUT Praha, 1994.
  • Ripka, P.:. Senzory. ČVUT, Praha, 1996.
  • Ripka P., Tipek A. Master Book on Sensors. Part A,B.. ČVUT, Škoda Auto, 2003. ISBN 80-7300-129-2.
  • Zehnula, K. Snímače neelektrických veličin. SNTL Praha, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní